Hoppa till innehållet

Blekinge Offshore utpekat som riksintresse för vindbruk

Energimyndigheten har idag utsett det område som riksintresse för vindbruk inom vilket Eolus dotterbolag Blekinge Offshore ansökt om att etablera en av världens största offshoreanläggningar för vindkraft. Att Energimyndigheten upptar Blekinge Offshore som riksintresse för vindbruk är ett bevis för projektets stora potentiella betydelse för den svenska elförsörjningen.

Blekinge Offshore har ansökt om tillstånd att etablera en vindkraftspark i Hanöbukten öster om Hanö på upp till 2 500 MW. Det skulle betyda 500-700 vindkartverk med en årlig produktion på mellan 7-8 TWh vilket motsvarar hela det bortfall som uppstod i elområde 4 efter att de två reaktorerna i Barsebäcks kärnkraftverk avvecklades.

I februari avgav Mark- och miljödomstolen positivt yttrande angående parkens tillåtlighet enligt Miljöbalken enligt både förstahandsyrkandet om 2 500 MW och andrahandsyrkanden om 1 000 MW. Ärendet ligger för närvarande hos regeringen för slutligt avgörande om tillåtligheten.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America