Hoppa till innehållet

CORRECTION: Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 30 november 2016

Eolus Vind AB
Interimsrapport

CORRECTION: Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 30 november 2016

Hässleholm, 2017-01-26 09:04 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Detta pressmeddelande ersätter tidigare utsänt pressmeddelande om delårsrapport
med anledning av att felaktigt datum för årsstämma angetts. Korrekt datum är 28
januari 2017. Verksamhetsårets första kvartal 1 september 2016 – 30 november 2016

 -- Nettoomsättningen uppgick till 86,4 (31,7) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -11,7 (-19,8) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -5,4 (-27,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   -4,4 (-21,6) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med +1,9 (-6,0) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,86) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 1 (0) nytt vindkraftverk med en total effekt om 3,3 (0)
   MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 2,8 (2,0) vindkraftverk med en
   total effekt om 7,0 (4,0) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   22,1 (36,9) GWh med en genomsnittlig intäkt på 445 (401) SEK/MWh.
 -- I oktober tecknade Eolus avtal med E.ON Elnät om nätanslutning av vindpark
   Jenåsen avseende 84 MW i Sundsvalls kommun. Avtalet omfattar även beslut om
   utbyggnad av en stamnätsstation i Nysäter, vilket skapar kapacitet att
   ansluta ytterligare vindparker med en sammanlagd effekt om drygt 200 MW.
 -- I oktober beställde Eolus 23 vindkraftverk av modell Vestas V126 3,45 MW
   för uppförande i vindpark Jenåsen.
 -- I november erhöll Eolus slutligt tillstånd av Norges Olje- och
   Energidepartement för det norska vindkraftsprojektet Öyfjellet som är
   bolagets hittills största tillståndsgivna omfattande upp till 330 MW.
   Projektet rymmer upp till 110 vindkraftverk med en beräknad årlig
   produktion på 1,4 TWh vid fullt utbyggd park.Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I december tecknade Eolus avtal med Vestas om 
leverans av elva vindkraftverk av modell V100 2,2 MW för uppförande i
   vindparkerna Gunillaberg (4 verk), Lunna (3 verk), Täppeshusen (2 verk)
   samt Vilseberga (2 verk) under 2017. Avtal tecknades under samma månad med
   den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende försäljning av nyckelfärdiga
   anläggningar i Gunillaberg och Lunna om totalt 15,4 MW samt tekniska och
   administrativa tjänster för båda vindparkerna.
 -- I december fattade regeringen beslut att inte meddela tillstånd enligt
   miljöbalken för det havsbaserade projektet Blekinge Offshore med hänvisning
   till att de planerade vindkraftverken ej gick att kombinera med
   Försvarsmaktens verksamhet i Hanöbukten.
 -- I december tecknade Eolus amerikanska dotterbolag Eolus North America Inc
   avtal om att förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC från ZCF Wind
   Wall LLC. Eolus North America lade också en order hos Vestas avseende
   leverans av tillräckligt med vindkraftskomponenter för att säkra
   möjligheterna att dra nytta av det fulla värdet av PTC (production tax
   credit) motsvarande 40 MW. Eolus kommer tillsammans med ZCF Wind Wall LLC i
   ett joint-venture att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i
   Kalifornien.
 -- I december sålde Eolus den idrifttagna vindparken Hästhalla bestående av
   fyra Enercon E82 2,0 MW vindkraftverk till en fond inom Allianz Global
   Investors (AllianzGI).
 -- I januari färdigställdes och överlämnades vindpark Iglasjön omfattande 26,4
   MW fördelat på åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk till MEAG,
   kapitalförvaltare åt Munich Re.Utdelning och årsstämma

 -- Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 28 januari 2017.
   Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK.Koncernens resultat i korthet            Q1      Q1    Helår
                      2016-09-01  2015-09-01  2015-09-01
                      -2016-11-30 -2015-11-30 -2016-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK               86,4     31,7    693,4
Rörelseresultat, MSEK              -11,7    -19,8    -15,9
Resultat före skatt, MSEK             -5,4    -27,2    -29,1
Värdeförändringar derivat före skatt,       2,4     -7,7     -5,0
 MSEK                                      
Periodens resultat, MSEK             -4,4    -21,6    -23,9
Resultat per aktie före/efter utspädning,    -0,16    -0,86    -0,92
 SEK                                      
Eget kapital per aktie, SEK           26,77    28,51    26,94
Kassaflöde från den löpande verksamheten,    -88,7    -64,5    134,2
 MSEK                                      
Balansomslutning, MSEK             1 136,4   1 355,6   1 269,6
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK         50,6     0,3    139,8
Orderstock per balansdagen, MSEK         589,7    431,9    620,7
Under perioden drifttagna verk, antal       1,0     0,0     14,0
Verk överlämnade till kund, antal         2,8     2,0     26,5
Under perioden drifttagna verk, MW         3,3     0,0     37,7
Verk överlämnade till kund, MW           7,0     4,0     57,6
Elproduktion, GWh                 22,1     36,9    123,6
Soliditet, %                   58,7     52,4     52,9
Avkastning på eget kapital efter skatt, %     neg     neg     neg
--------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
26 januari 2017 kl. 08.30 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 23 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 50 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America