Hoppa till innehållet

Eolus ansöker om tillstånd för det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind

Eolus har lämnat in tillståndsansökan för Västvind Vindkraftspark väster om Göteborg. Projektet omfattar upp till 50 verk med 1 000 MW installerad effekt och en beräknad årlig elproduktion om cirka 4 TWh.

Vindkraftsparken ligger utanför Kungälv och Öckerö. Den kan stå klar redan 2029 och ge ett betydande tillskott av grön el som efterfrågas av regionens stora företag och andra verksamheter. Ett exempel är Göteborgs hamn som står inför en grön omställning och därmed ett kraftigt ökat behov av el redan under perioden fram till 2030. Som ett led i arbetet med att säkra upp tillgången till grön el har Göteborgs Hamn AB gått in som delägare och äger fem procent av projektet.

– Den årliga elproduktionen från Västvind motsvarar hela den nuvarande elförbrukningen i Göteborg. Elförsörjningen är en central fråga för regionens fortsatta utveckling och landshövdingen har under våren sagt att flera havsbaserade vindkraftsparker behöver komma på plats i Västra Götaland de närmaste åren – liksom fler vindparker på land – för att möta behovet av 15 TWh ny elproduktion till 2030. Det är ont om stora satsningar på elproduktion i regionen som kan vara klara före 2030. Västvind kan stå klart 2029 och är därför nödvändigt för att regionen ska ha en chans att nå målet, säger Per Witalisson, vd för Eolus.

– Utan ny elproduktion hotas utveckling och därmed arbetstillfällen hos bland annat fordons- och kemiindustrin i regionen. Vindkraftsparken i sig kommer dessutom att skapa en stor mängd lokala arbetstillfällen både under byggfasen och när parken väl är i drift. Utifrån den utredning om incitament och kompensation vid vindkraftsetableringar som presenterades i våras, kan Öckerö och Kungälv dessutom räkna med flera miljoner om året till lokala verksamheter om förslagen genomförs.

Tillståndsansökan ska behandlas av både Mark- och miljödomstolen i Västra Götaland och av regeringen eftersom parken ligger både i territorialvattnet, som Mark- och miljödomstolen ansvarar för, och i Sveriges ekonomiska zon, som regeringen ger tillstånd för. Tillståndsansökan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, kommer att skickas ut på remiss till berörda intressenter innan beslut om tillstånd fattas.

– Det känns mycket bra att vi nu skickat in tillståndsansökan, och på det sättet driver projektet framåt. Sverige har en stark miljölagstiftning och vi hoppas att det som kommer fram i remissyttrandena är konstruktivt och kan bidra till att vi kan göra vindkraftsparken ännu bättre. Vi vill föra en kontinuerlig dialog med yrkesfisket, Försvarsmakten, kommunerna och andra intressenter för att hitta konstruktiva lösningar för samexistens där vi också kan bidra till utveckling av intressenternas verksamheter. Yrkesfisket har en lång tradition på Västkusten och är en viktig leverantör av mat. Vi har initierat en dialog med dem där vi vill diskutera ersättning och kompenserande åtgärder för den påverkan som parken innebär, säger Anna Lundsgård, chef för havsbaserad vindkraft på Eolus.

Om elsituationen i Västra Götaland
Västra Götaland är den region i landet som har överlägset störst antal anställda inom industrin. Elproduktionen i Västra Götaland är idag mindre än en tredjedel av elanvändningen i regionen. Rådet för grön industriomställning i Västra Götaland, som leds av landshövdingen och regionstyrelsens ordförande, konstaterar att det behövs ytterligare minst 15 TWh ny fossilfri elproduktion redan till 2030 för att klara den nuvarande industrins omställning samt beslutade nyetableringar som de två batterifabrikerna. Rådet har pekat ut den havsbaserade vindkraften som huvudsaklig källa för ny elproduktion i Västra Götaland fram till 2030.
(Källa: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.579396b51864b78272023cbe/1676971374013/Brev-till-Busch-och-Pourmokhtari.pdf)

Om Västvind vindkraftspark
Planerad effekt: 1 000 MW
Planerad elproduktion: 4-4,5 TWh per år
Antal verk: Upp till 50 verk med en maximal totalhöjd om 320 meter.
Ägarförhållanden: Eolus Offshore AB, 95 procent, Göteborgs Hamn AB, 5 procent
Planerad byggstart: 2027
Planerat färdigställande: 2029
Läs mer om projektet på eolusvind.com/vastvind.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America