Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB – Bokslutskommuniké 1 september 2013 – 31 augusti 2014

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB – Bokslutskommuniké 1 september 2013 – 31 augusti 2014

Hässleholm, 2014-10-30 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni – 31 augusti 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 51,5 (693,6) MSEK. Minskningen är hänförlig
   till färre sålda vindkraftverk.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -10,3 (27,9) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -19,9 (32,4) MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick
   till -11,6 (25,3) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med -7,1 (11,4) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,46 (0,95) SEK
   per aktie.
 -- Under kvartalet togs 7 (8) nya vindkraftverk med en total effekt om 13,4
   (16,0) MW i drift. De driftsatta vindkraftverken avser första parken inom
   ramen för det elförsäljningsavtal som tecknats med Google.
 -- Under kvartalet överlämnades 1 (25) vindkraftverk med en total effekt om
   2,5 (51,7) MW till kunder.
 -- Under kvartalet uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   36,1 (29,9) GWh med en genomsnittlig intäkt på 491 (500) SEK/MWh.

Verksamhetsåret 1 september 2013 – 31 augusti 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 465,8 (1 204,9) MSEK. Minskningen är
   hänförlig till färre sålda vindkraftverk.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 41,5 (146,7) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 13,1 (135,3) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 9,9
   (141,6) MSEK.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med -18,2 (40,2) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44 (5,75) SEK
   per aktie.
 -- Under verksamhetsåret togs 27 (30) nya vindkraftverk med en total effekt om
   53,0 (62,1) MW i drift.
 -- Under verksamhetsåret överlämnades 14 (41) vindkraftverk med en total
   effekt om 27,4 (81,1) MW till kunder.
 -- Under verksamhetsåret uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk
   till 172,1 (229,0) GWh med en genomsnittlig intäkt på 502 (540) SEK/MWh.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 -- Årsredovisning kommer att offentliggöras den 5 december 2014. Årsstämma
   kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 24 januari 2015. Styrelsen
   avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK.

Koncernens resultat i korthet       Q4     Q4    Helår    Helår
                 2014-06-01 2013-06-01 2013-09-01 2012-09-01
                 2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK          51,5    693,6    465,8   1 204,9
Rörelseresultat, MSEK         -10,3    27,9    41,5    146,7
Resultat före skatt, MSEK       -19,9    32,4    13,1    135,3
Värdeförändringar derivat före     -9,1    14,6    -23,2    51,5
 skatt, MSEK                                  
Periodens resultat, MSEK        -11,6    25,3     9,9    141,6
Resultat per aktie före /efter     -0,46    0,95    0,44    5,75
 utspädning, SEK                                
Eget kapital per aktie, SEK      37,61    38,66    37,61    38,66
Kassaflöde från den löpande      -118,6    421,8   -488,1    428,1
 verksamheten, MSEK                               
Balansomslutning, MSEK        1 929,8   1 562,8   1 929,8   1 562,8
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK   -421,2    92,1   -421,2    92,1
Orderstock per balansdagen, MSEK    218,1    199,5    218,1    199,5
Under perioden drifttagna verk,      7      8     27     30
 antal                                     
Verk överlämnade till kund,        1     25     14     41
 antal                                     
Under perioden drifttagna verk,     13,4    16,0    53,0    62,1
 MW                                       
Verk överlämnade till kund, MW      2,5    51,7    27,4    81,1
Elproduktion, GWh            36,1    29,9    172,1    229,0
Soliditet, %              48,5    61,5    48,5    61,5
Avkastning på eget kapital efter     Neg     2,5     1,2    15,8
 skatt, %                                    
--------------------------------------------------------------------------------

                    

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över nästan
460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen
äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med
en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America