Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2014 – 31 augusti 2015

Eolus Vind AB
Bokslutskommuniké

Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2014 – 31 augusti 2015

Hässleholm, 2015-10-27 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2015 – 31 augusti 2015

 -- Nettoomsättningen uppgick till 45,9 (51,5) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -60,8 (-10,3) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -57,5 (-19,9) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick
   till -45,4 (-11,6) MSEK.
 -- Periodens resultat har belastats med nedskrivningar avseende vindkraftverk
   med 50,4 MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med 4,7 (-7,1) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,82 (-0,46) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 0 (7) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (13,4)
   MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 1 (1) vindkraftverk med en total
   effekt om 2,6 (2,5) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   31,4 (36,1) GWh med en genomsnittlig intäkt på 303 (491) SEK/MWh.
 -- Under perioden delades 249,1 MSEK, motsvarande 10 SEK per aktie, ut till
   aktieägarna via inlösenförfarande.
 -- Under augusti utsåg styrelsen Marcus Landelin till ny vice VD, tillika
   operativ chef, för Eolus. Landelin tillträder sin tjänst senast den 1
   januari 2016.

Verksamhetsåret 1 september 2014 – 31 augusti 2015

 -- Nettoomsättningen uppgick till 1 502,1 (465,8) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 90,0 (41,6) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 75,2 (13,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   80,0 (9,9) MSEK.
 -- Verksamhetsårets resultat har belastats med nedskrivningar avseende
   vindkraftverk med 70,5 MSEK.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med 3,7 (-18,2) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,25 (0,44) SEK
   per aktie.
 -- Under verksamhetsåret togs 33 (27) nya vindkraftverk med en total effekt om
   68,6 (53,0) MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades 54 (14) vindkraftverk med en total effekt om
   101,9 (27,4) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   239,3 (172,1) GWh med en genomsnittlig intäkt på 440 (502) SEK/MWh.
 -- För räkenskapsåret 2014/2015 föreslår styrelsen en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I oktober tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk
   modell V112 med en total effekt om 26,4 MW till projekt Iglasjön i
   Kungsbacka kommun. Avsikten är att uppföra och sälja anläggningen
   nyckelfärdig.
 -- Den 10 oktober avled Eolus styrelseledamot Tord Johansson.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 -- Årsredovisning kommer att offentliggöras den 3 december 2015. Årsstämma
   kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 30 januari 2016. Styrelsen
   avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK.
<table cellpadding="3" cellspacing="0" class="gnw_table">
 <tbody>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Koncernens resultat i korthet</td>
   <td align="left" width="70">Q4</td>
   <td align="left" width="70">Q4</td>
   <td align="left" width="70">Helår</td>
   <td align="left" width="70">Helår</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left"> </td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">2015-06-01</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">2014-06-01</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">2014-09-01</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">2013-09-01</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left"> </td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-2015-08-31</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-2014-08-31</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-2015-08-31</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-2014-08-31</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Nettoomsättning, MSEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">45,9</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">51,5</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">1 502,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">465,8</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Rörelseresultat, MSEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-60,8</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-10,3</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">90,0</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">41,6</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Resultat före skatt, MSEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-57,5</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-19,9</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">75,2</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">13,1</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Värdeförändringar derivat före skatt,
MSEK</td> 
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">6,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-9,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">3,7</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-23,3</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Periodens resultat, MSEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-45,4</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-11,6</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">80,0</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">9,9</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Resultat per aktie före/efter utspädning,
SEK</td> 
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-1,82</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-0,46</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">3,25</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">0,44</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Eget kapital per aktie, SEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">29,36</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">37,61</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">29,36</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">37,61</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Kassaflöde från den löpande verksamheten,
MSEK</td> 
   <td align="right" nowrap="nowrap">-27,3</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">-118,3</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">714,9</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">-487,8</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Balansomslutning, MSEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">1 259,4</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">1 929,8</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">1 259,4</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">1 929,8</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">52,6</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">-421,2</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">52,6</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">-421,2</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Orderstock per balansdagen, MSEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">424,2</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">218,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">424,2</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">218,1</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Under perioden drifttagna verk, antal</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">0,0</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">7,0</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">33,0</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">27,0</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Verk överlämnade till kund, antal</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">1,3</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">1,0</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">54,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">13,9</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Under perioden drifttagna verk, MW</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">0,0</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">13,4</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">68,6</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">53,0</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Verk överlämnade till kund, MW</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">2,6</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">2,5</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">101,9</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">27,4</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left">Elproduktion, GWh</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">31,4</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">36,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">242,3</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">172,1</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Soliditet, %</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">58,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">48,5</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">58,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">48,5</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Avkastning på eget kapital efter skatt,
%</td> 
   <td align="left" width="70">       neg</td>
   <td align="left" width="70">       neg</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">9,7</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">1,2</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
   För ytterligare information kontakta:
   Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
   Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
   Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10
   Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind
   AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
   handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
   offentliggörande den 27 oktober 2015 kl. 08.30.
<p>
 Kort om Eolus

 <br />
 Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
   Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift
   av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
   investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden
   och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477
   av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen
   äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 58 MW vindkraft
   med en beräknad årlig produktion på ca 144 GWh miljövänlig el.
   
   Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
   Stockholm.

 <br />
 <br />
 För mer information om Eolus, besök gärna 

 www.eolusvind.com

</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America