Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2016 – 31 augusti 2017

Eolus Vind AB
Bokslutskommuniké

Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2016 – 31 augusti 2017

Hässleholm, 2017-10-26 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2017 – 31 augusti 2017

 -- Nettoomsättningen uppgick till 281,4 (58,3) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 28,2 (-6,0) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 18,3 (-6,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   13,0 (-5,3) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,52 (-0,20) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 9 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 19,4
   (0,0) MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 12,8 (4,7) vindkraftverk med en
   total effekt om 23,9 (6,1) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   9,9 (17,7) GWh med en genomsnittlig intäkt på 362 (363) SEK/MWh.
 -- I augusti färdigställdes och överlämnades vindparkerna Gunillaberg och
   Lunna i Jönköpings respektive Askersunds kommuner till KGAL och Täppeshusen
   i Höganäs kommun till andelsinvesterare. Totalt omfattar de två
   vindparkerna som avyttrats till KGAL 7 vindkraftverk av modell Vestas V100
   2,2 MW med en sammanlagd effekt om 15,4 MW medan Täppeshusen består av 2
   Vestas V100 2,0 MW vindkraftverk.Verksamhetsåret 1 september 2016 – 31 augusti 2017

 -- Nettoomsättningen uppgick 1 065,7 (693,4) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 40,2 (-15,9) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 34,2 (-29,1) MSEK. Verksamhetsårets resultat efter skatt
   uppgick till 24,5 (-23,9) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,02 (-0,92) SEK
   per aktie.
 -- Under verksamhetsåret togs 25 (14) nya vindkraftverk med en total effekt om
   72,2 (37,7) MW i drift.
 -- Under verksamhetsåret överlämnades motsvarande 36,8 (26,5) vindkraftverk
   med en total effekt om 92,8 (57,6) MW till kunder.
 -- Under verksamhetsåret uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk
   till 58,6 (123,6) GWh med en genomsnittlig intäkt på 423 (375) SEK/MWh.
 -- För räkenskapsåret 2016/2017 föreslår styrelsen en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK per aktie.Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 -- Årsredovisning kommer att offentliggöras den 5 december 2017. Årsstämman
   kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 27 januari 2018. Styrelsen
   avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK.Koncernens resultat i         Q4      Q4    Helår    Helår
 korthet                                    
                2017-06-01  2016-06-01  2016-09-01  2015-09-01
               -2017-08-31 -2016-08-31 -2017-08-31 -2016-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK        281,4     58,3   1 065,7    693,4
Rörelseresultat, MSEK        28,2     -6,0     40,2    -15,9
Resultat före skatt, MSEK      18,3     -6,0     34,2    -29,1
Värdeförändringar derivat      -0,3     0,4     3,7     -5,0
 före skatt, MSEK*                               
Periodens resultat, MSEK       13,0     -5,3     24,5    -23,9
Resultat per aktie          0,52    -0,20     1,02    -0,92
 före/efter utspädning, SEK*                          
Eget kapital per aktie, SEK*    26,41    26,94    26,41    26,94
Kassaflöde från den löpande     77,9     13,3     91,0    134,2
 verksamheten, MSEK                               
Balansomslutning, MSEK       900,8   1 269,6    900,8   1 269,6
Nettoskuld - /nettokassa +,     167,6    139,8    167,6    139,8
 MSEK*                                     
Orderstock per balansdagen,    1 061,0    620,7   1 061,0    620,7
 MSEK                                      
Under perioden drifttagna       9,0     0,0     25,0     14,0
 verk, antal                                  
Verk överlämnade till kund,     12,8     4,7     36,8     26,5
 antal                                     
Under perioden drifttagna      19,4     0,0     72,2     37,7
 verk, MW                                    
Verk överlämnade till kund,     23,9     6,1     92,8     57,6
 MW                                       
Elproduktion, GWh           9,9     17,7     58,6    123,6
Soliditet, %*            73,2     52,9     73,2     52,9
Avkastning på eget kapital      7,9     neg     3,7     neg
 efter skatt, %*                                
--------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
26 oktober 2017 kl. 08.30 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 18 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 40 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America