Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2017 – 31 augusti 2018

Hässleholm den 26 oktober 2018

Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2018 – 31 augusti 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 185,8 (281,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 179,4 (28,2) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 167,0 (18,3) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 155,7 (13,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 6,25 (0,52) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 23 (9) nya vindkraftverk med en total effekt om 79,4 (19,4) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 25,6 (12,8) vindkraftverk med en total effekt om 84,4 (23,9) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 415 (351) MW.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 5,1 (9,9) GWh med en genomsnittlig intäkt på 534 (362) SEK/MWh.
 • I juli ingick Eolus avtal om att avyttra vindpark Stigafjellet i Norge omfattande 30 MW till ewz för en preliminär köpeskilling om 40,7 MEUR. Vindparken kommer att driftsättas under andra halvåret 2020.
 • I augusti färdigställdes och överlämnades vindpark Jenåsen (79 MW) i Sundsvalls kommun till Munich Re. Vindparken omfattas av ett elhandelsavtal (PPA) med Google och består av 23 vindkraftverk av modell Vestas V126 3,45 MW.
 • I augusti offentliggjordes att Eolus ledningsgrupp från och med 1 september 2018 utökades med Richard Larsson, chef för funktionen Project delivery.

Verksamhetsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018

 • Nettoomsättningen uppgick 1 366,0 (1 065,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 202,4 (40,2) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 198,9 (34,2) MSEK. Verksamhetsårets resultat efter skatt uppgick till 194,3 (24,5) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 7,81 (1,02) SEK per aktie.
 • Under verksamhetsåret togs 25 (25) nya vindkraftverk med en total effekt om 83,8 (72,2) MW i drift.
 • Under verksamhetsåret överlämnades motsvarande 30,8 (36,8) vindkraftverk med en total effekt om 93,3 (92,8) MW till kunder.
 • Under verksamhetsåret uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 30,2 (58,6) GWh med en genomsnittlig intäkt på 470 (423) SEK/MWh.
 • För räkenskapsåret 2017/2018 föreslår styrelsen en utdelning på 1,50 (1,50) SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I september förvärvade Eolus helägda dotterbolag Eolus North America, Inc, ett solcells- och batterilagerprojekt i tidig utvecklingsfas i västra USA omfattande 500 MW respektive 250 MW.
 • I september tecknade Eolus avtal med Siemens Gamesa om leverans av sju vindkraftverk av modell SWT-DD-130 med en effekt om 4,3 MW vardera till det norska projektet Stigafjellet.
 • I september tecknade Eolus ett fyraårigt kreditavtal med Swedbank omfattande likviditets- och byggkrediter på totalt 1 050 MSEK.
 • I oktober ingick Eolus avtal om att avyttra vindpark Bäckhammar i Sverige omfattande 130 MW till KGAL för en preliminär köpeskilling om 131 MEUR. Samtidigt placerade Eolus en order på 31 vindkraftverk hos Vestas. Vindparken planeras att driftsättas i augusti 2020.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 • Årsredovisning kommer att offentliggöras den 29 november 2018. Årsstämman kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 26 januari 2019. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50) SEK.
Koncernens resultat i korthet Q4 Q4 Helår Helår
  2018-06-01 2017-06-01 2017-09-01 2016-09-01
  -2018-08-31 -2017-08-31 -2018-08-31 -2017-08-31
Nettoomsättning, MSEK 1 185,8 281,4 1 366,0 1 065,7
Rörelseresultat, MSEK 179,4 28,2 202,4 40,2
Resultat före skatt, MSEK 167,0 18,3 198,9 34,2
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -1,5 -0,3 2,5 3,7
Periodens resultat, MSEK 155,7 13,0 194,3 24,5
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK* 6,25 0,52 7,81 1,02
Eget kapital per aktie, SEK 32,68 26,41 32,68 26,41
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 886,7 77,9 241,7 91,0
Balansomslutning, MSEK 1 895,0 900,8 1 895,0 900,8
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK 371,1 167,6 371,1 167,6
Orderstock per balansdagen, MSEK 2 887,5 1 061,0 2 887,5 1 061,0
Under perioden drifttagna verk, antal 23,0 9,0 25,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal 25,6 12,8 30,8 36,8
Under perioden drifttagna verk, MW 79,4 19,4 83,8 72,2
Verk överlämnade till kund, MW 84,4 23,9 93,3 92,8
Förvaltade MW 415,4 351,0 415,4 351,0
Elproduktion, GWh 5,1 9,9 30,2 58,6
Soliditet, % 43,1 73,2 43,1 73,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 26,4 3,7 26,4 3,7

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 26 oktober 2018 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 8 200 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America