Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB – Bokslutskommuniké 2010-2011

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB - Bokslutskommuniké 2010-2011

Fortsatt expansion. Högsta resultatet hittills.

Hässleholm, 2011-10-27 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Verksamhetsåret, 1 september 2010 - 31 augusti 2011

 -- Nettoomsättningen ökade med 16 % och uppgick till 1 629,0 Mkr (1 408,8).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 197,7 Mkr (143,1). Resultat efter
   finansiella poster uppgick till 189,3 Mkr (130,2). Resultat efter skatt
   uppgick till 139,9 Mkr (99,0), vilket motsvarar 6,18 kronor (4,63) per
   aktie.
 -- Under verksamhetsåret etablerades 50 vindkraftverk (54) med en total effekt
   på 100,0 MW (96,6).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 86,0 GWh (66,7)
   med en genomsnittlig intäkt på 83 öre/kWh (81).
 -- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 4,8 MW
   genom investering i tre vindkraftverk.

Verksamhetsårets fjärde kvartal, 1 juni 2011 - 31 aug 2011

 -- Nettoomsättningen minskade med 18 % och uppgick till 453,6 Mkr (550,1).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 74,3 Mkr (52,0). Resultat efter finansiella
   poster uppgick till 72,5 Mkr (49,6). Resultat efter skatt uppgick till 53,2
   Mkr (36,3), vilket motsvarar 2,35 kronor (1,60) per aktie.
 -- Under kvartalet etablerades och färdigställdes 15 vindkraftverk (17) med en
   total effekt på 30,0 MW (33,1).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 14,8 GWh (16,7)
   med en genomsnittlig intäkt på 76 öre/kWh (77).
 -- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,8 MW
   (2,8) genom investering i två vindkraftverk.
 -- Eolus tecknade under kvartalet ett ramavtal med Vestas om leverans av
   vindkraftverk omfattande 180 MW.
 -- I augusti förvärvade Eolus Svenska Vindbolaget AB genom apportemission.
   Svenska Vindbolaget värderades vid förvärvet till 107 Mkr och tillförde
   Eolus ytterligare drygt 500 platser för vindkraftverk, varav drygt 50 med
   färdiga tillstånd.

Prognos

 -- Under det kommande räkenskapsåret räknar styrelsen med att drygt 90 verk
   kommer att kunna etableras. Minst sex av dessa avses att behållas för att
   bedriva elproduktion. Givet de nuvarande marknadsförutsättningarna och att
   turbulensen på de finansiella marknaderna inte tilltar, så bedömer
   styrelsen att omsättningen för det kommande räkenskapsåret kommer att uppgå
   till cirka 2 500 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på cirka 220
   Mkr.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 -- Årsredovisning kommer att publiceras 
under
vecka 49
   . 
Årsstämma
   kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 28 januari 2012. Styrelsen
   avser föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,00 kr (0,50) per
   aktie.Resultat i korthet             Q4     Q4   Helår   Helår
                  2011-06-01 2010-06-01 2010/2011 2009/2010
                  2011-08-31 2010-08-31           
Nettoomsättning, Mkr           453,6    550,1  1 629,0  1 408,8
Rörelseresultat, Mkr           74,3    52,0   197,7   143,1
Resultat efter finansiella poster,    72,5    49,6   189,3   130,2
 Mkr                                      
Resultat efter skatt, Mkr         53,2    36,3   139,9    99,0
Resultat per aktie, kronor        2,35    1,60    6,18    4,63
Under perioden etablerade verk,       15     17     54     54
 antal                                     
Under perioden etablerade verk, MW    30,0    33,1   100,0    96,6
Nettoförändring egna verk, MW       2,8     2,8    4,8    13,7
Elproduktion, GWh             14,8    16,7    86,0    66,7

Kort om Eolus

Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av fler än
300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 33 vindkraftverk med en installerad effekt på 40
MW och en beräknad årlig produktion på ca 95 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har ca 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America