Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB bokslutskommuniké 2023

Starkt kvartal avslutar rekordåret 2023 – höjd utdelning föreslås

1 oktober–31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 155 (366) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 99 (27) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 94 (58) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 71 (41) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,85 (1,66) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 941 (882) MW.

1 januari–31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 301 (2 356) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 764 (80) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 719 (109) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 573 (116) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 23,00 (-0,22) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 941 (882) MW.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 2,25 (1,50) SEK per aktie, vilket är en höjning med 50 procent jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus färdigställde och lämnade över de svenska land-baserade vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog till ägaren BKW. Projekten omfattar 19 vindkraftverk och 125 MW installerad effekt.
 • Eolus förvärvade YIT Energy Oy – den del inom Finlands största utvecklings- och byggföretag YIT som utvecklat projekt inom förnybar energi. I förvärvet ingick projekt om 2,3 GW och 16 anställda.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan till regeringen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Arkona om 1 400 MW utanför Sveriges sydkust.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan till regeringen och Mark- och miljödomstolen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Najaderna om 1 000–1 700 MW utanför Tierps kommun i Uppsala län.
 • Eolus och Volvo Cars tecknade en avsiktsförklaring om samarbete kring det havsbaserade projektet Västvind.
 • Skiljedom meddelades i en entreprenadstvist rörande vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen utanför Sundsvall.

Koncernens resultat i korthet

Enhet Q4 2023 Q4 2022 12 månader 2023 12 månader 2022
Nettoomsättning MSEK 155 366 2 301 2 356
Rörelseresultat MSEK 99 27 764 80
Resultat före skatt MSEK 94 58 719 109
Periodens resultat MSEK 71 41 573 116
Resultat per aktie före/efter utspädning SEK 2,85 1,66 23,00 -0,22
       
Eget kapital per aktie SEK 60,63 39,47 60,63 39,47
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -407 -139 -152 -191
Balansomslutning MSEK 2 808 1 919 2 808 1 919
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK -118 258 -118 258
       
Orderstock per balansdagen MSEK 665 1 329 665 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 368 794 368 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 125 525
Projektportfölj MW 26 836 21 880 26 836 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 941 882 941 882
       
Soliditet % 56 54 56 54
Avkastning på eget kapital efter skatt % 46 neg 46 neg
           

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q4-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002670
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America