Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 april – 30 juni 2021

Hässleholm den 31 augusti 2021

Verksamhetsårets andra kvartal 1 april 2021 – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 673,1 (409,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 (64,2) MSEK. Resultat före skatt uppgick till
  -4,3 (16,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,5 (22,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 (0,92) SEK.
 • Under perioden togs 13 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 47 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 13 (1) vindkraftverk med en total effekt om 47 (1) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 921 (687) MW.
 • I maj färdigställde och överlämnade Eolus repoweringprojektet Wind Wall 1 i Tehachapi, Kalifornien i USA till Cubico Sustainable Investments. Vindparken som omfattas av ett elhandelsavtal (PPA) med Amazon Web Services har en total installerad effekt om 47 MW. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.
 • I juni tecknade Eolus avtal med RWE om att förvärva två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt. Projekten som omfattar 99 MW är lokaliserade i SE3 och Eolus har påbörjat försäljningsprocessen med ambitionen att teckna avtal med en investerare under hösten 2021. Planerad driftsättning är under 2023.
 • I juni tecknade Eolus tillsammans med Hydro REIN avtal om att förvärva det fullt tillståndsgiva vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön från Enercon. Projektet är lokaliserat i i SE2 och är på upp till 260 MW samt omfattas av ett tolvårigt elhandelsavtal (PPA) med Hydro. Försäljningsprocessen för att avyttra en majoritet av aktierna är påbörjad och planerad driftsättning är under 2023.

Verksamhetsårets första halvår 1 januari 2021 – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 914,6 (549,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -21,2 (-58,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till
  -25,4 (-65,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -18,3 (-40,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,74 (-1,64) SEK.
 • Under perioden togs 13 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 47 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 13 (2) vindkraftverk med en total effekt om 47 (2) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 921 (687) MW.
 • Eolus räkenskapsår har ändrats från 1 september – 31 augusti till 1 januari – 31 december. Under räkenskapsåret som avslutades 31 december 2020 presenterades perioder baserat på att det var ett förlängt räkenskapsår som startade den 1 september 2019. Under 2021 presenteras jämförelsetal i respektive kvartal för motsvarande period 2020. Det innebär att jämförelseperioderna 2021 motsvaras av delårsperioder som inte presenterats tidigare.

Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Rullande 12 16 månader
  Apr 2021 Apr 2020 Jan 2021 Jan 2020 Jul 2020 Sep 2019
  -Jun 2021 -Jun 2020 -Jun 2021 -Jun 2020 -Jun 2021 -Dec 2020
Nettoomsättning, MSEK 673,1 409,9 914,6 549,9 2 367,5 2 468,6
Rörelseresultat, MSEK 8,2 64,2 -21,2 -58,0 105,8 280,0
Resultat före skatt, MSEK -4,3 16,2 -25,4 -65,2 41,5 182,6
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK* 5,2 17,7 -17,7 16,2 4,9 69,6
Periodens resultat, MSEK -1,5 22,9 -18,3 -40,9 35,9 198,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK* -0,06 0,92 -0,74 -1,64 1,44 7,96
             
Eget kapital per aktie, SEK* 39,14 39,66 39,14 39,66 39,14 41,63
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 367,1 83,5 315,8 -232,6 295,5 -483,7
Balansomslutning, MSEK 1 804,6 1 939,3 1 804,6 1 939,3 1 804,6 1 808,2
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK* 562,6 275,6 562,6 275,6 562,6 304,2
Orderstock per balansdagen, MSEK 4 359,4 4 751,6 4 359,4 4 751,6 4 359,4 5 130,9
             
Under perioden drifttagna verk, antal 13 0 13 0 51 81
Verk överlämnade till kund, antal 13 1 13 2 51 83
Under perioden drifttagna verk, MW 47 0 47 0 207 324
Verk överlämnade till kund, MW 47 1 47 2 207 325
Förvaltade verk, MW 921 687 921 687 921 903
             
Soliditet, %* 54,0 50,9 54,0 50,9 54,0 57,3
Avkastning på eget kapital efter skatt, %* 3,7 24,2 3,7 24,2 3,7 20,6**

* för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 28 i rapporten.
** avkastning på eget kapital efter skatt är beräknat för 16 månader resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0) 70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 31 augusti 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 40 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America