Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 april–30 juni 2022

Hässleholm den 30 augusti 2022

1 april–30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 448 (673) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 220 (8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 221 (-4) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 225 (-2) MSEK, varav 103 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,12 (-0,06) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 912 (921) MW.

1 januari–30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 880 (915) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 62 (-21) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 62 (-25) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 87 (-18) MSEK, varav -36 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,43 (-0,74) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 912 (921) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus och Hydro REIN tecknade den 15 april 2022 avtal om försäljning av 75 % av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön till MEAG. Den 14 juni tillträdde MEAG aktierna i projektbolaget.
 • Ytterligare försening för projekt Öyfjellet kommunicerades.
 • Eolus tecknade avtal med DalaVind AB om att utöka ägarandelen till 49 % i vindkraftsprojektet Fageråsen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus säkerställde finansiering om 1 500 MSEK genom att teckna kreditavtal med Swedbank om totalt 1 200 MSEK och utöka kreditavtalet med Svensk Exportkredit till 300 MSEK.
 • Från 1 september utökar Eolus ledningsgruppen med Michiel Messing, Head of Delivery & Construction och Heléne Sebrén, HR-chef. Samtidigt tillträder Magnus Axelsson som ny operativ chef och medlem av ledningsgruppen.
Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 6 månader 6 månader Rullande 12 Helår
  Enhet 2022 2021 2022 2021 jul-jun 2021
Nettoomsättning MSEK 1 448 673 1 880 915 3 579 2 614
Rörelseresultat MSEK 220 8 62 -21 58 -25
Resultat före skatt MSEK 221 -4 62 -25 48 -40
Periodens resultat MSEK 225 -2 87 -18 82 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK 4,12 -0,06 -1,43 -0,74 -1,44 -0,74
               
Eget kapital per aktie* SEK 37,87 39,14 37,87 39,14 37,87 39,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 315 367 152 316 -261 -97
Balansomslutning MSEK 1 844 1 805 1 844 1 805 1 844 1 885
Nettoskuld – /nettokassa + * MSEK 598 563 598 563 598 439
               
Orderstock per balansdagen MSEK 699 4 359 699 4 359 699 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 786 477 786 477 786 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 47 0 47 0 47
Projektportfölj MW 17 428 9 000 17 428 9 000 17 428 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 912 921 912 921 912 914
               
Soliditet* % 54 54 54 54 54 67
Avkastning på eget kapital efter skatt* %  neg                  3,7  neg                  3,7  neg   neg 

* för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 18 i rapporten.

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Länk till webbsändningen: 
https://tv.streamfabriken.com/eolus-q2-2022

Telefonnummer till telefonkonferensen:
Från Sverige: +46 8 505 58 358
Från Storbritannien: +44 3333 009 267
Från USA: +1 646 722 4903

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0)70-932 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon +46 (0)76-116 71 99

 

Kort om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 580 MW åt kunder, varav 912 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.                                 www.eolusvind.com

 

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America