Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 december 2018 – 28 februari 2019

Hässleholm den 25 april 2019

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2018 – 28 februari 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 370,2 (139,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 25,9 (30,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 31,2 (27,8) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 38,7 (35,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,55 (1,44) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 3 (2) nya vindkraftverk med en total effekt om 10,8 (4,4) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 3,0 (3,1) vindkraftverk med en total effekt om 10,8 (6,8) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 421 (350) MW.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 3,1 (9,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 632 (437) SEK/MWh.
 • I januari 2019 färdigställdes och överlämnades vindpark Anneberg (11 MW) i Tidaholms kommun till KGAL. Anneberg blev den första vindparken i Sverige att driftsättas med Vestas V136 vindkraftverk.
Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår
  2018-12-01 2017-12-01 2018-09-01 2017-09-01 2017-09-01
  -2019-02-28 -2018-02-28 -2019-02-28 -2018-02-28 -2018-08-31
Nettoomsättning, MSEK 370,2 139,4 477,9 157,5 1 366,0
Rörelseresultat, MSEK 25,9 30,0 35,5 33,0 202,4
Resultat före skatt, MSEK 31,2 27,8 33,3 37,6 198,9
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -24,8 -5,9 -21,2 4,5 2,5
Periodens resultat, MSEK 38,7 35,9 39,7 43,3 194,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 1,55 1,44 1,59 1,74 7,81
Eget kapital per aktie, SEK 31,96 26,64 31,96 26,64 32,68
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 277,5 -201,4 -25,7 -288,9 241,7
Balansomslutning, MSEK 1 708,5 1 095,7 1 708,5 1 095,7 1 895,0
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK 209,6 -159,1 209,6 -159,1 371,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 3 116,8 3 885,0 3 116,8 3 885,0 2 887,5
Under perioden drifttagna verk, antal 3,0 2,0 3,0 2,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal 3,0 3,1 4,0 3,4 30,8
Under perioden drifttagna verk, MW 10,8 4,4 10,8 4,4 83,8
Verk överlämnade till kund, MW 10,8 6,8 12,8 7,5 93,3
Förvaltade verk, MW 421 350 421 350 415
Elproduktion, GWh 3,1 9,3 7,0 18,9 30,2
Soliditet, % 46,7 60,7 46,7 60,7 43,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 26,1 7,7 26,1 7,7 26,4

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 11 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America