Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari–31 mars 2022

Hässleholm den 18 maj 2022

1 januari–31 mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 432 (242) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -158 (-29) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -159 (-21) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -138 (-17) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,55 (-0,67) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 914 (874) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Tidigare kommunicerade förseningar för Öyfjellet har fortsatt påverka projektet och försämrat lönsamhetsprognosen.
 • Finansiella målsättningar kommunicerades baserade på affärsplan 2022–2024.
 • Eolus lade en order på 16 vindkraftverk hos Siemens Gamesa till projekten Skallberget/Utterberget och Tjärnäs.
 • Magnus Axelsson anställdes som operativ chef och vice VD i moderbolaget.
 • Karin Wittsell Heydl anställdes som chef för kommunikation, hållbarhet och IT.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus och Hydro REIN tecknade avtal om försäljning av 75 procent av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön till MEAG.

Utdelning och årsstämma

 • Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2022.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (2,00) SEK.
Koncernens resultat i korthet   Q1 Q1 Rullande 12 Helår
  Enhet 2022 2021 apr-mar 2021
Nettoomsättning MSEK 432 242 2 804 2 614
Rörelseresultat MSEK -158 -29 -154 -25
Resultat före skatt MSEK -159 -21 -178 -40
Periodens resultat MSEK -138 -17 -145 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning SEK -5,55 -0,67 -5,62 -0,74
           
Eget kapital per aktie SEK 34,16 41,30 34,16 39,54
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -164 -51 -209 -97
Balansomslutning MSEK 2 021 1 856 2 021 1 885
Nettoskuld – /nettokassa +  MSEK 345 239 345 439
           
Orderstock per balansdagen MSEK 1 195 5 000 1 195 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 786 524 786 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 47 47
Projektportfölj MW 15 904 7 798 15 904 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 914 874 914 914
           
Soliditet % 60 55 60 67
Avkastning på eget kapital efter skatt %  neg             6,1  neg   neg 


För ytterligare information, kontakta:

Per Witalisson, VD, +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0)70-932 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, +46 (0)76-116 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022 kl. 08.30 CEST.

Kort om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 322 MW åt kunder, varav 914 MW är i drift.

Eolus aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.                                 

www.eolusvind.com

 

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America