Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari-31 mars 2024

Investeringsbeslut och byggstart i tre svenska projekt

1 januari–31 mars 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 44 (277) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -29 (-12) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -29 (-12) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -32 (-15) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,30 (-0,61) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 939 (825) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus fattade investeringsbeslut för vindkraftsprojekten Fågelås, Boarp och Dållebo i Sverige om totalt 88 MW. Avtal om leverans av vindkraftverk tecknades med Vestas.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan för det havsbaserade vindkraftsprojekt Blekinge offshore om 1 000 MW utanför Blekinges kust.
 • Eolus och Simply Blue Group kom överens om att överföra hela ägandet av samarbetsbolaget SeaSapphire, som utvecklar flytande vindkraftsprojekt till havs, till Eolus.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Magnus Axelsson, operativ chef och vice VD, beslutade att lämna Eolus per 30 juni 2024.

Koncernens resultat i korthet

MSEK Enhet Q1 2024 Q1 2023 Rullande 12
apr – mar
Helår 2023
Nettoomsättning MSEK 44 277 2 069 2 301
Rörelseresultat MSEK -29 -12 747 764
Resultat före skatt MSEK -29 -12 702 719
Periodens resultat MSEK -32 -15 556 573
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK -1,30 -0,61 22,31 23,00
Eget kapital per aktie SEK 61,45 38,88 61,45 60,63
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 20 -236 104 -152
Balansomslutning MSEK 2 958 1 951 2 958 2 808
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK -112 55 -112 -118
Orderstock per balansdagen MSEK 662 1118 662 665
Energianläggningar i etableringsfas MW 456 394 456 368
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 400 125 525
Projektportfölj MW 28 095 24 477 28 095 26 836
Förvaltade energianläggningar MW 939 825 939 941
Soliditet % 54 53 54 56
Avkastning på eget kapital efter skatt % 44 13 44 46

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.
I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q1-report-2024/
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048260
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America