Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 juli – 30 september 2021

Hässleholm den 18 november 2021

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 juli 2021 – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 690,9 (383,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (57,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till
  -4,9 (42,7) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,5 (38,5) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,19 (1,54) SEK.
 • Under perioden togs 0 (38) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (160) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 921 (903) MW.

Verksamhetsårets första nio månader 1 januari 2021 – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 605,5 (933,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -21,0 (-1,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till
  -30,3 (-22,5) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -16,8 (-2,5) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,55 (-0,10) SEK.
 • Under perioden togs 13 (38) nya vindkraftverk med en total effekt om 47 (160) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 13 (40) vindkraftverk med en total effekt om 47 (162) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 921 (903) MW.
 • Eolus räkenskapsår har ändrats från 1 september – 31 augusti till 1 januari – 31 december. Under räkenskapsåret som avslutades 31 december 2020 presenterades perioder baserat på att det var ett förlängt räkenskapsår som startade den 1 september 2019. Under 2021 presenteras jämförelsetal i respektive kvartal för motsvarande period 2020. Det innebär att jämförelseperioderna 2021 motsvaras av delårsperioder som inte presenterats tidigare.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I oktober sade investeraren Commerz Real upp aktieöverlåtelseavtalet för en affär omfattande tre vindparker i Sverige med en installerad effekt om 68 MW eftersom villkoren för transaktionen ej uppfyllts. Eolus har inte redovisat några intäkter från transaktionen och ny försäljningsprocess har initierats.

Koncernens resultat i korthet Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Rullande 12 16 månader
  Jul 2021 Jul 2020 Jan 2021 Jan 2020 Okt 2020 Sep 2019
  -Sep 2021 -Sep 2020 -Sep 2021 -Sep 2020 -Sep 2021 -Dec 2020
Nettoomsättning, MSEK 690,9 383,7 1 605,5 933,6 2 674,7 2 468,6
Rörelseresultat, MSEK 0,3 57,0 -21,0 -1,0 49,1 280,0
Resultat före skatt, MSEK -4,9 42,7 -30,3 -22,5 -6,1 182,6
Periodens resultat, MSEK 1,5 38,5 -16,8 -2,5 -1,1 198,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK* 0,19 1,54 -0,55 -0,10 -0,04 7,96
             
Eget kapital per aktie, SEK* 39,55 40,96 39,55 40,96 39,55 41,63
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -30,3 88,0 283,8 -144,6 175,5 -483,7
Balansomslutning, MSEK 1 844,3 1 870,4 1 844,3 1 870,4 1 844,3 1 808,2
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK* 532,3 390,5 532,3 390,5 532,3 304,2
Orderstock per balansdagen, MSEK 3 657,7 5 440,8 3 657,7 5 440,8 3 657,7 5 130,9
             
Under perioden drifttagna verk, antal 0 38 13 38 13 81
Verk överlämnade till kund, antal 0 38 13 40 13 83
Under perioden drifttagna verk, MW 0 160 47 160 47 324
Verk överlämnade till kund, MW 0 160 47 162 47 325
Förvaltade verk, MW 921 903 921 903 921 903
             
Soliditet, %* 53,7 54,5 53,7 54,5 53,7 57,3
Avkastning på eget kapital efter skatt, %* 0,2 17,7 0,2 17,7 0,2 20,6**

* för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 29 i rapporten.
** avkastning på eget kapital efter skatt är beräknat för 16 månader resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0) 70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 18 november 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta cirka 1 330 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 36 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.comVälj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America