Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2010 – 28 februari 2011

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2010 - 28 februari 2011

Fortsatt expansion

Hässleholm, 2011-04-28 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2010 - 28 februari 2011


 -- Nettoomsättningen ökade med 68 % och uppgick till 383,2 Mkr (228,6).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 41,6 Mkr (28,9). Resultat efter finansiella
   poster uppgick till 39,0 Mkr (21,4). Resultat efter skatt uppgick till 29,0
   Mkr (18,8), vilket motsvarar 1,28 kronor (0,85) per aktie.
   
 -- Under kvartalet etablerades 11 vindkraftverk (10) med en total effekt på
   22,0 MW (18,8).
   
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 25,3 GWh (16,3)
   med en genomsnittlig intäkt på 88 öre/kWh (92).
   
 -- Inga investeringar i egna vindkraftverk gjordes under kvartalet.
 -- Dotterbolaget Blekinge Offshore AB lämnade in ansökan om miljötillstånd
   avseende projektet Blekinge Offshore den 6 december 2010. Samma dag
   förvärvade VindIn 5 % av aktierna i Blekinge Offshore AB från Eolus.
 -- Per Witalisson utsågs till VD för dotterbolaget Ekovind AB från och med den
   1 januari 2011.
 -- Årsstämma hölls i Hässleholm lördagen den 29 januari 2011. I anslutning
   till årsstämman anordnades ett välbesökt vindkraftseminarium.
 -- I februari förvärvade Eolus Rabbalshede Krafts andel av projektet
   Tolvmanstegen i Strömstad kommun. Efter periodens utgång har Eolus
   upphandlat 22 vindkraftverk till parken. Byggnation av vägar och
   elanslutning har påbörjats. De första verken kommer att etableras under
   hösten 2011.
 -- Nytt dotterbolag bildat för projekteringsverksamhet i Lettland.


Verksamhetsårets första halvår, 1 september 2010 - 28 februari 2011


 -- Nettoomsättningen ökade med 94 % och uppgick till 902,8 Mkr (464,2).
   
 -- Rörelseresultatet uppgick till 104,4 Mkr (53,5). Resultat efter finansiella
   poster uppgick till 100,0 Mkr (47,8). Resultat efter skatt uppgick till
   74,2 Mkr (38,6), vilket motsvarar 3,28 kronor (1,92) per aktie.
   
 -- Under första halvåret etablerades 27 vindkraftverk (20) med en total effekt
   på 54,0 MW (34,0).
   
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 48,5 GWh (30,9)
   med en genomsnittlig intäkt på 87 öre/kWh (83).
   
 -- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,0 MW
   (8,6) genom investering i ett vindkraftverk.


Resultat i         Q2      Q2    Q1-Q2    Q1-Q2   Helår
 korthet                                    
          2010-12-01- 2009-12-01- 2010-09-01- 2009-09-01- 2009/2010
          2011-02-28  2010-02-28  2011-02-28  2010-02-28      
Nettoomsättning,     383,2    228,6    902,8    464,2  1 408,8
 Mkr                                      
Rörelseresultat,     41,6     28,9    104,4     53,5   143,1
 Mkr                                      
Resultat efter      39,0     21,4    100,0     47,8   130,2
 finansiella                                  
 poster, Mkr                                  
Resultat efter      29,0     18,8     74,2     38,6    99,0
 skatt, Mkr                                   
Resultat per       1,28     0,85     3,28     1,92    4,63
 aktie, kronor                                 
Under perioden       11      10      27      20     54
 etablerade verk,                                
 antal                                     
Under perioden      22,0     18,8     54,0     34,0    96,6
 etablerade verk,                                
 MW                                       
Nettoförändring      0,0     5,8     2,0     8,6    13,7
 egna verk, MW                                 
Elproduktion, GWh     25,3     16,3     48,5     30,9    66,7 Hässleholm den 28 februari 2011Eolus Vind AB (publ)Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2011 kl 08.30. För ytterligare information vänligen kontakta:
Gustaf Ekberg, VD, tel 0705 - 54 00 46 eller
Per Witalisson, Vice VD, tel 0702 - 65 16 15Om Eolus Vind
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av mer än
290 vindkraftverk av de ca 1 750 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36
MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna
etableras under innevarande och nästkommande räkenskapsår. 

Eolus Vind AB har ca 2 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America