Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2010 – 31 maj 2011

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2010 - 31 maj 2011

Höjd prognos för innevarande räkenskapsår

Hässleholm, 2011-07-07 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars 2011 - 31 maj 2011

 -- Nettoomsättningen uppgick till 272,5 Mkr (394,5).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 19,0 Mkr (37,6). Resultat efter finansiella
   poster uppgick till 16,8 Mkr (32,9). Resultat efter skatt uppgick till 12,5
   Mkr (24,1), vilket motsvarar 0,55 kronor (1,07) per aktie.
 -- Under kvartalet etablerades 8 vindkraftverk (17) med en total effekt på
   16,0 MW (29,5).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 22,8 GWh (19,1)
   med en genomsnittlig intäkt på 80 öre/kWh (83).
 -- Inga investeringar i egna vindkraftverk gjordes under kvartalet.
 -- Avtal tecknades med Vestas om leverans av 22 verk till projektet
   Tolvmanstegen i Strömstad.
 -- Eolus Elnät AB bildades. Syftet med bolaget är dels att stärka koncernens
   kompetens när det gäller elnätsfrågor, dels att möjliggöra byggnation av
   egna koncessionspliktiga nät för anslutning av de större vindkraftsparker
   som kommer att etableras kommande år.
 -- Styrelsen höjer prognosen för innevarande räkenskapsår avseende omsättning
   och resultat efter finansiella poster till cirka 1 700 Mkr respektive cirka
   160 Mkr. Prognosen baseras på etablering av 19 verk under det fjärde
   kvartalet och att två av dessa behålls för eget ägande. Detta innebär en
   etablering av totalt 54 verk under räkenskapsåret.
 -- Styrelsen upprepar det tidigare kommunicerade målet att etablera 200
   vindkraftverk under 3-årsperioden 09/10 - 11/12. För att säkerställa ett
   gott kassaflöde under den kraftiga expansionsfasen kommer styrelsen att
   prioritera försäljning av nyckelfärdiga projekt framför en snabb uppbyggnad
   av den egna portföljen av vindkraftverk. Detta innebär i sin tur att det
   kommer att ta något längre tid att nå målet om 60 MW egna vindkraftverk än
   vad som tidigare kommunicerats.

Verksamhetsårets första nio månader, 1 september 2010 - 31 maj 2011

 -- Nettoomsättningen ökade med 37 % och uppgick till 1 175,3 Mkr (858,7).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 123,4 Mkr (91,1). Resultat efter finansiella
   poster uppgick till 116,8 Mkr (80,7). Resultat efter skatt uppgick till
   86,8 Mkr (62,7), vilket motsvarar 3,83 kronor (2,99) per aktie.
 -- Under niomånadersperioden etablerades 35 vindkraftverk (37) med en total
   effekt på 70,0 MW (63,5).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 71,2 GWh (50,0)
   med en genomsnittlig intäkt på 85 öre/kWh (83).
 -- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,0 MW
   (10,9) genom investering i ett vindkraftverk.Resultat i         Q3      Q3    Q1-Q3    Q1-Q3   Helår
 korthet                                    
          2011-03-01- 2010-03-01- 2010-09-01- 2009-09-01- 2009/2010
          2011-05-31  2010-05-31  2011-05-31  2010-05-31      
Nettoomsättning,     272,5    394,5   1 175,3    858,7  1 408,8
 Mkr                                      
Rörelseresultat,     19,0     37,6    123,4     91,1   143,1
 Mkr                                      
Resultat efter      16,8     32,9    116,8     80,7   130,2
 finansiella                                  
 poster, Mkr                                  
Resultat efter      12,5     24,1     86,8     62,7    99,0
 skatt, Mkr                                   
Resultat per       0,55     1,07     3,83     2,99    4,63
 aktie, kronor                                 
Under perioden        8      17      35      37     54
 etablerade verk,                                
 antal                                     
Under perioden      16,0     29,5     70,0     63,5    96,6
 etablerade verk,                                
 MW                                       
Nettoförändring      0,0     2,3     2,0     10,9    13,7
 egna verk, MW                                 
Elproduktion, GWh     22,8     19,1     71,2     50,0    66,7Hässleholm den 7 juli 2011Eolus Vind AB (publ)Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli kl 08.30. För ytterligare information vänligen kontakta:
Gustaf Ekberg, VD, tel 0705 - 54 00 46 eller
Per Witalisson, Vice VD, tel 0702 - 65 16 15Om Eolus Vind
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka
300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36
MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna
etableras under innevarande och nästkommande räkenskapsår. 

Eolus Vind AB har ca 2 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America