Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2011 – 29 februari 2012

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2011 - 29 februari 2012

Kraftig ökning av tillståndsgivna projekt, men tuffare marknadsförutsättningar

Hässleholm, 2012-04-26 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2011 – 29 februari 2012

 -- Nettoomsättningen uppgick till 355,4 Mkr (383,2).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 32,9 Mkr (41,6). Resultat efter finansiella
   poster uppgick till 29,4 Mkr (39,0). Resultat efter skatt uppgick till 21,9
   Mkr (29,0), vilket motsvarar 0,87 kronor (1,28) per aktie.
 -- Under kvartalet etablerades 12 vindkraftverk (11) med en total effekt på
   21,7 MW (22,0).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 38,8 GWh (25,3)
   med en genomsnittlig intäkt på 60 öre/kWh (88).
 -- Inga investeringar i egna vindkraftverk gjordes under kvartalet.
 -- Projektportföljen har utvecklats väl under kvartalet och innehåller på
   balansdagen drygt 230 platser för vindkraftverk som är tillståndsgivna i
   minst första instans. Dessutom tillkommer cirka 90 verk som är under
   byggnation.
 -- Bolagets organisation förstärktes genom anställning av kommunikationschef.
   Ledningsgruppen utökades med bolagsjurist, miljö- och kvalitetschef, samt
   elnätsansvarig.
 -- Avtal tecknades med Siemens om leverans av sex vindkraftverk till projekten
   Åsen och Kaptensberget.
 -- Årsstämma hölls i Hässleholm lördagen den 28 januari 2012. Styrelsen
   utökades genom nyval av Tord Johansson. I anslutning till årsstämman
   anordnades ett välbesökt vindkraftseminarium.
 -- Nytt dotterbolag bildades för projekteringsverksamhet i Norge.
 -- Till följd av lägre priser på el och elcertifikat justerar styrelsen ned
   prognosen för helåret från ett resultat efter finansiella poster om 220
   MSEK till intervallet 150 - 180 MSEK. Resultatet kan dock komma att
   påverkas positivt av eventuell projektförsäljning. Antalet etablerade verk
   förväntas fortfarande uppgå till ungefär 90.


Verksamhetsårets första halvår, 1 september 2011 – 29 februari 2012

 -- Nettoomsättningen uppgick till 780,0 Mkr (902,8).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 69,6 Mkr (104,4). Resultat efter finansiella
   poster uppgick till 64,6 Mkr (100,0). Resultat efter skatt uppgick till
   48,2 Mkr (74,2), vilket motsvarar 1,93 kronor (3,28) per aktie.
 -- Under första halvåret etablerades 26 vindkraftverk (27) med en total effekt
   på 49,7 MW (54,0).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 63,4 GWh (48,5)
   med en genomsnittlig intäkt på 64 öre/kWh (87). Produktionskapaciteten i
   koncernens egna vindkraftverk ökade med 5,7 MW (2,0) genom investering i
   två nyuppförda vindkraftverk, samt i tre äldre vindkraftverk.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 -- Den 25 april tecknade Eolus avtal med Samkraft om leverans av sju
   nyckelfärdiga vindkraftverk i två projekt, Brännåsen och Mörkåsen i
   Nordanstigs kommun. Affären är Eolus hittills största med en enskild kund.
   Verken levereras under sommaren och hösten 2012. Eolus räknar med att kunna
   resultatavräkna de fyra verken på Brännåsen under innevarande räkenskapsår.Resultat i korthet

                         Q2      Q2    Q1-Q2 
   Q1-Q2    Helår 
                    2011-12-01- 2010-12-01- 2011-09-01- 
2010-09-01- 2010-09-01- 
                     2012-02-29  2011-02-28  2012-02-29 
2011-02-28  2011-08-31 
Nettoomsättning, Mkr             355,4    383,2    780,0 
   902,8   1 629,0 
Rörelseresultat, Mkr              32,9     41,6     69,6 
   104,4    197,7 
Resultat efter finansiella poster, Mkr     29,4     39,0     64,6 
   100,0    189,3 
Resultat efter skatt, Mkr           21,9     29,0     48,2 
   74,2    139,9 
Resultat per aktie, kronor           0,87     1,28     1,93 
   3,28     6,18 
Under perioden etablerade verk, antal      12      11      26 
    27      50 
Under perioden etablerade verk, MW       21,7     22,0     49,7 
   54,0    100,0 
Nettoförändring egna verk, MW          0,0     0,0     5,7 
    2,0     4,8 
Elproduktion, GWh               38,8     25,3     63,4 
   48,5     86,0 Kontaktinformation

Gustaf Ekberg, VD, tel 010 - 199 88 01
Per Witalisson, Vice VD, tel 010 - 199 88 02Kort om Eolus

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av mer än 350 av de drygt 
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 300
aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna
www.eolusvind.com

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America