Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2012 – 30 november 2012

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2012 - 30 november 2012

Hässleholm, 2013-01-24 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Verksamhetsårets första kvartal, 1 september – 30 november 2012

 -- Nettoomsättningen uppgick till 377,2 Mkr (424,6).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 88,1 Mkr (39,2). Resultat före skatt uppgick
   till 70,0 Mkr (28,3). Periodens resultat uppgick till 66,0 Mkr (20,4),
   vilket motsvarar 2,65 kronor (0,82) per aktie.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats med värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med +19,5 Mkr
   (-8,3)
 -- Under kvartalet etablerades 19 vindkraftverk (14) med en total effekt på
   39,5 MW (28,0).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 66,7 GWh (24,6)
   med en genomsnittlig intäkt på 50 öre/kWh (71).
 -- Inga investeringar i egna vindkraftverk gjordes under kvartalet.
 -- Eolus överlät i september 2012 det byggklara projektet Mullbergs om 80 MW i
   Bergs kommun till Skanska och Jämtkraft.
 -- I november sålde Eolus vindkraftparken Järmunderöd i Munkedals kommun
   bestående av tre stycken Vestas V90 2,0 MW och det byggklara projektet
   Tommared i Laholms kommun med tillstånd för etablering av upp till sju
   vindkraftverk till Wallenstam AB. Eolus förvärvade samtidigt två projekt
   under utveckling från Wallenstam.
 -- Den 14-15 november 2012 hölls huvudförhandling i Mark- och Miljödomstolen
   angående Blekinge Offshores ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken att
   uppföra en havsbaserad vindkraftspark i Hanöbukten. Beslut meddelas den 7
   februari 2013.
 -- Under kvartalet passerade Eolus 400 etablerade verk när vindkraftparken
   Hakarp i Ronneby kommun färdigställdes. Total installerad effekt i och med
   etableringen av Hakarp uppgick till 580 MW. Etableringen innebar också att
   målet om att etablera 200 vindkraftverk inom tre år uppfylldes.
 -- Genomförandet av omstruktureringsåtgärder medförde en minskning av
   personalstyrkan med 20 tjänster och stängning av lokalkontoren i Sundsvall,
   Motala och Kil. En ny funktionsinriktad organisation infördes den 1
   november. Omorganisationen med tillhörande besparingsprogram förväntas
   reducera bolagets kostnader med minst 15 Mkr per år.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 -- I december genomförde Eolus sin hittills största affär med en enskild kund
   då European Wind Investment A/S (EWII) förvärvade vindkraftsprojekten
   Lerkaka i Borgholms kommun och Stensåsa i Vetlanda kommun. Under 2013
   kommer Eolus att ansvara för uppförandet av de nyckelfärdiga anläggningarna
   i båda projekten. Under våren kommer fem verk om totalt 10 MW att etableras
   vid Lerkaka och under hösten kommer sju verk om totalt 14 MW att etableras
   vid Stensåsa.

Årsstämma och utdelning

 -- Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 26 januari 2013 kl
   15.30. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 1,00 kr
   (1,00) per aktie.
 -- I samband med årsstämman anordnas ett seminarium med temat ”Grön och lönsam
   energi” i Hässleholms kulturhus.

Resultat i korthet

                          Q1     Q1    Helår
                      2012-09-01 2011-09-01 2011-09-01
                      2012-11-30 2011-11-30 2012-08-31
Nettoomsättning, Mkr              377,2    424,6   1 887,9
Rörelseresultat, Mkr               88,1    39,2    81,2
Resultat före skatt, Mkr             70,0    28,3    41,9
Resultat efter skatt, Mkr            66,0    20,4    28,3
Resultat per aktie, kronor            2,65    0,82    1,13
Under perioden etablerade verk, antal       19     14     81
Under perioden etablerade verk, MW        39,5    28,0    155,3
Nettoförändring verk för elproduktion, MW    19,5     5,7    41,1
Elproduktion, GWh                66,7    24,6    111,2Informationen i denna delårsrapport är sådan som Eolus Vind AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24
januari 2013 kl 8.30. Kontaktuppgifter
Per Witalisson, VD, telefon 010 - 199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010 - 199 88 10Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 400
av de cirka 2 200 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar
för närvarande 62 vindkraftverk med en installerad effekt på 99 MW och en
beräknad årlig produktion på ca 251 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka
3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik
Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America