Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2012 – 31 maj 2013

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2012 - 31 maj 2013

Hässleholm, 2013-07-05 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars 2013 – 31 maj 2013

<ul><li>Nettoomsättningen uppgick till 43,1 Mkr
(411,7).</li><li>Rörelseresultatet uppgick till 18,8 Mkr (54,5). Resultat före
skatt uppgick till 10,6 Mkr (39,7). Periodens resultat uppgick till 7,0 Mkr
(28,4), vilket motsvarar 0,29 kronor (1,14) per aktie. </li><li>Periodens
resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
derivatinstrument med +7,5 Mkr (+5,4).</li><li>Under kvartalet etablerades inga
nya vindkraftverk. Under motsvarande kvartal föregående år etablerades 21 verk
med en total effekt på 39,6 MW.</li><li>Elproduktionen från koncernens
vindkraftverk uppgick till 65,1 GWh (27,2) med en genomsnittlig intäkt på 55
öre/kWh (49).</li><li>Inga investeringar i egna vindkraftverk gjordes under
kvartalet.</li><li>I maj tecknade Eolus avtal om överlåtelse av 14 idrifttagna
vindkraftverk (30 MW) med en årlig förväntad produktion om 80 GWh med Munich
Re. Transaktionen är beroende av att ett antal villkor uppfylls. Tillträde,
betalning och resultatavräkning beräknas kunna ske under juli. Affären är
Eolus hittills största med en enskild kund och omfattar vindkraftparkerna
Hakarp (Ronneby), Kaptensberget (Hofors) och Åsen (Sandviken). Avtalet innebär
även att Eolus skall sköta drift och förvaltning av
vindkraftparkerna.</li><li>I april tecknades avtal med Bergvik Skog avseende
ensamrätt för Eolus att utvärdera möjligheterna att etablera
vindkraftsanläggningar på deras mark i Lettland. 
 </li></ul>Verksamhetsårets första nio månader, 1 september 2012 – 31 maj 2013

<ul><li>Nettoomsättningen uppgick till 511,4 Mkr (1
189,6).</li><li>Rörelseresultatet uppgick till 135,9 Mkr (104,4). Resultat före
skatt uppgick till 102,9 Mkr (77,0). Periodens resultat uppgick till 116,2 Mkr
(54,9), vilket motsvarar 4,67 kronor (2,20) per aktie. </li><li>Periodens
resultat efter skatt har påverkats positivt med 21,5 Mkr genom omvärdering av
långfristiga skatteskulder med anledning av att bolagsskattesatsen sänkts från
26,3 % till 22%. Periodens resultat efter skatt har påverkats med
värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med +27,2 Mkr
(-17,6)</li><li>Under niomånadersperioden etablerades 22 vindkraftverk (47) med
en total effekt på 46,1 MW (89,3).</li><li>Elproduktionen från koncernens
vindkraftverk uppgick till 191,4 GWh (90,6) med en genomsnittlig intäkt på 54
öre/kWh (60).</li></ul> 

Väsentliga händelser efter balansdagen

<ul><li>I juni såldes ett idrifttaget Vestas V100 1,8 MW vindkraftverk i
Rockneby till Kalmar kommun. Affären föregicks av en offentlig upphandling där
Eolus anbud var det ekonomiskt mest fördelaktiga och som bäst svarade mot de
uppställda kriterierna.</li><li>I juni såldes ett idrifttaget Vestas V90 2,0 MW
vindkraftverk i Frotorp till Vindkraft i Örebro-Kumla AB.</li><li>Eolus Vind
Norge AS har i juni tecknat avtal med Statskog SF rörande utvärdering av
förutsättningarna att etablera vindkraftparker på utvalda
Statskogfastigheter.</li><li>Vindkraftparkerna Knuts Kulle i Gnosjö kommun och
Lerkaka i Borgholms kommun har tagits i drift. Sammantaget handlar det om åtta
Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk (totalt 16 MW) som alla efter avslutad
provdrift överlämnas till externa kunder.</li><li>Den 19 juni beslutade
regeringen att avslå Försvarsmaktens överklagande av bygglov för sju
vindkraftverk i Melleruds kommun som Eolus uppförde under
2010.</li><li>Erhållet miljötillstånd för projektet Långmarken i Kristinehamns
kommun vann laga kraft. Projektet omfattar möjlighet att etablera upp till åtta
verk med en totalhöjd på högst 190 meter.</li><li>I juni tecknade Eolus och
Vestas avtal om leverans av 11 nya vindkraftverk till projekten Jungs-Åsa,
Nyckeltorp och Stenkulla i Vara och Skara kommuner. Verken kommer att etableras
under våren 2014.</li><li><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Catharina Persson har anställts som
CFO på Eolus från och med den 1 oktober 2013.</span></span></li></ul><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">​</span></span> 

<strong style="font-size: 11pt;">Resultat i korthet

         <span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">Q3</span></span>      <span
style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Q3</span></span>    <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Q1-Q3</span></span>    
<span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Q1-Q3</span></span>   <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Helår</span></span> 
<span  <span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">2013-03-01-</span></span> <span
style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">2012-03-01-</span></span> <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">2012-09-01-</span></span> 
<span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">2011-09-01-</span></span> <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">2011/2012</span></span> 
 style 
="font 
-size: 
10pt;" 
><span 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
"> 
 </spa 
n></sp 
an> 
<span  <span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">2013-05-31</span></span>  <span
style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">2012-05-31</span></span>  <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">2013-05-31</span></span> 
<span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">2012-05-31</span></span>     <span
style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;"> </span></span> 
 style 
="font 
-size: 
10pt;" 
><span 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
"> 
</span 
></spa 
n> 
<span     <span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">43,1</span></span>    <span
style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">411,7</span></span>    <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">511,4</span></span>   
<span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">1 189,6</span></span>  <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">1 887,9</span></span> 
 style 
="font 
-size: 
10pt;" 
><span 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
">Nett 
oomsät 
tning, 
 Mkr</ 
span>< 
/span> 
<span     <span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">18,8</span></span>     <span
style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">54,5</span></span>    <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">135,9</span></span>    
<span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">104,4</span></span>    <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">81,2</span></span> 
 style 
="font 
-size: 
10pt;" 
><span 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
">Röre 
lseres 
ultat, 
 Mkr</ 
span>< 
/span> 
<span     <span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">10,6</span></span>     <span
style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">39,7</span></span>    <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">102,9</span></span>    
<span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">77,0</span></span>    <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">41,9</span></span> 
 style 
="font 
-size: 
10pt;" 
><span 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
">Resu 
ltat 
 före 
 skatt 
, 
 Mkr</ 
span>< 
/span> 
<span      <span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">7,0</span></span>     <span
style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">28,4</span></span>    <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">116,2</span></span>    
<span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">54,9</span></span>    <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">28,3</span></span> 
 style 
="font 
-size: 
10pt;" 
><span 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
">Peri 
odens 
 resul 
tat, 
 Mkr</ 
span>< 
/span> 
<span     <span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">0,29</span></span>     <span
style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">1,14</span></span>     <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">4,67</span></span>    
<span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">2,20</span></span>    <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">1,13</span></span> 
 style 
="font 
-size: 
10pt;" 
><span 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
">Resu 
ltat 
 per 
 aktie 
, 
 krono 
r</spa 
n></sp 
an> 
<span     <span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">37,64</span></span>    <span
style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">34,97</span></span>    <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">37,64</span></span>    
<span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">34,97</span></span>   <span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">33,92</span></span> 
 style 
="font 
-size: 
10pt;" 
><span 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
">Eget 
 kapit 
al per 
 aktie 
, 
 krono 
r</spa 
n></sp 
an> 
<span       <span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">0</span></span>      <span
style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">21</span></span>      <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">22</span></span>     
<span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">47</span></span>     <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">81</span></span> 
 style 
="font 
-size: 
10pt;" 
><span 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
">Unde 
r 
 perio 
den 
 etabl 
erade 
 verk, 
 antal 
</span 
></spa 
n> 
<span      <span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">0,0</span></span>     <span
style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">39,6</span></span>     <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">46,1</span></span>    
<span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">89,3</span></span>   <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">155,3</span></span> 
 style 
="font 
-size: 
10pt;" 
><span 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
">Unde 
r 
 perio 
den 
 etabl 
erade 
 verk, 
 MW</s 
pan></ 
span> 
<span     <span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">-0,2</span></span>     <span
style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">2,0</span></span>     <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">18,9</span></span>     
<span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">7,7</span></span>    <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">41,1</span></span> 
 style 
="font 
-size: 
10pt;" 
><span 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
">Nett 
oförän 
dring 
 verk 
 för 
 elpro 
duktio 
n, 
 MW</s 
pan></ 
span> 
<span     <span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">65,1</span></span>     <span
style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">27,2</span></span>    <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">191,4</span></span>    
<span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">90,6</span></span>   <span style="font-size:10pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">111,2</span></span> 
 style 
="font 
-size: 
10pt;" 
><span 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
">Elpr 
odukti 
on, 
 GWh</ 
span>< 
/span> 

<span style="font-size:9pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;"> </span></span> 

<span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;font-size:10pt;">Informationen i denna delårsrapport är sådan som
Eolus Vind AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 5 juli 2013 kl 8.30.</span> <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:10pt;"><span
style="font-size:10pt;">Kontaktuppgifter</span> 
Per Witalisson, VD, telefon 010 - 199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010 - 199 88 10</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">Kort om
Eolus 
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;font-size:10pt;">Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 400 av de cirka 2 400 som idag finns i Sverige.
Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 60 vindkraftverk med en
installerad effekt på 99 MW och en beräknad årlig produktion på ca 253 GWh
miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 
3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik
Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com</span>

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America