Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2013 – 28 februari 2014

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2013 – 28 februari 2014

Hässleholm, 2014-04-29 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2013 – 28 februari 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 86,2 (91,1) MSEK.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,9 (22,1) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till  11,6 (22,3) MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick
   till 9,0 (43,1) MSEK.
 -- Resultat per aktie uppgick till 0,37 (1,75) kronor per aktie.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med -1,9 (+0,2) MSEK.
 -- Under kvartalet etablerades inga (3) nya vindkraftverk.
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick under kvartalet till
   58,4 (59,6) GWh med en genomsnittlig intäkt på 50 (58) öre/kWh.
 -- Inga investeringar gjordes i egna vindkraftverk under perioden.
 -- I december sålde Eolus 1,25 vindkraftverk i vindpark Rockneby i Kalmar
   kommun till Landstinget Blekinge.
 -- Under rapportperioden har Eolus beställt 35 vindkraftverk av modellerna
   V90, V100 och V112 från Vestas. Sammanlagd effekt för de beställda verken
   uppgår till 70,6 MW.
 -- Energimyndigheten utpekade i december projektområdet för Blekinge Offshore
   som nytt riksintresseområde för vindbruk. Detta stärker projektets
   ställning ytterligare i den process om ansökan om tillstånd enligt
   Miljöbalken som nu ligger på regeringens bord.
 -- I december beställde Eolus fyra stycken Gamesa G114 2,0 MW vindkraftverk
   för uppförande i Nötåsens vindpark i Sundsvalls kommun hösten 2014. I
   december tecknades avtal med Malmö Stad om försäljning av ett av verken.
   Tillsammans med vunna upphandlingar både före och efter rapportperioden är
   nu parken fulltecknad.
 -- I december sålde Eolus tre vindkraftverk av modell Vestas V90 2,0 MW under
   uppförande i Nyckeltorp i Skara kommun till Wallenstam. Samtidigt
   förvärvade Eolus samtliga Wallenstams aktier i Triventus AB uppgående till
   6,3 procent av bolaget samt Wallenstams ägarandel om 37,5 procent i
   vindkraftsprojektet Lunnekullen i Karlsborg och Tibro kommuner. I januari
   förvärvade Eolus ytterligare 6,3 procent av aktierna i Triventus AB.
 -- Eolus tecknade i december avtal om att sköta all drift och administration
   av fem vindkraftverk åt Prime Renewables.
 -- I januari tecknade Eolus ett så kallat Power Purchase Agreement (PPA) med
   Google. Avtalet innebär att Google från och med början av 2015 under tio år
   till ett förutbestämt pris köper all el som produceras i de fyra
   vindkraftparkerna Alered, Ramsnäs, Mungseröd och Skalleberg som Eolus ska
   etablera under 2014. Eolus avser att avyttra dessa vindkraftverk som
   nyckelfärdiga anläggningar till institutionella investerare som
   eftersträvar långsiktiga och stabila kassaflöden från sina investeringar.
 -- Årsstämma hölls i Hässleholm lördagen den 25 januari 2014. Samtliga
   styrelseledamöter omvaldes för en period om ett år. I samband med
   årsstämman anordnades ett traditionsenligt seminarium. Årets tema var
   ”Vägen framåt” och besöktes av över 320 personer.Verksamhetens första halvår, 1 september 2013 – 28 februari 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 303,4 (468,2) MSEK.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 44,7 (104,4) MSEK. Resultat före
   skatt uppgick till 32,5 (92,3) MSEK. Första halvårets resultat efter skatt
   uppgick till 24,3 (109,2) MSEK.
 -- Resultat per aktie uppgick till 1,00 (4,50) kronor per aktie.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med -7,1 (+19,8) MSEK.
 -- Under halvåret etablerades 9 (22) nya vindkraftverk.
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick under halvåret till
   94,6 (126,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 52 (54) öre/kWh.Väsentliga händelser efter balansdagen

 -- I mars ingick Eolus tre kreditavtal med Handelsbanken om sammanlagt 770
   MSEK. Avtalen består av ett 18 månaders avtal med en limit om 195 MSEK för
   checkräknings-kredit, ett 24 månaders avtal med en limit om 135 MSEK för
   finansiering av lager av idrifttagna vindkraftsanläggningar samt en 18
   månaders byggkredit om 440 MSEK för finansiering av etablering av de 29
   vindkraftverk som Eolus uppför under 2014 och som omfattas av det
   elförsäljningsavtal Eolus tecknat med Google.Resultat i korthet

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
               Q2            Q2          
Q1-Q2          Q1-Q2          Helår 
    2013-12-01 - 2014-02-28 2012-12-01 - 2013-02-28 2013-09-01 -
2014-02-28 2012-09-01 - 2013-02-28 2012-09-01 - 2013-08-31 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
Nettoo           86,2           91,1          
303,4          468,2         1 204,9 
msättn 
ing, 
 MSEK 
Rörels           14,9           22,1          
44,7          104,4          146,7 
eresul 
tat, 
 MSEK 
Result           11,6           22,3          
32,5           92,3          135,3 
at 
 före 
 skatt 
, MSEK 
Period           9,0           43,1          
24,3          109,2          141,6 
ens 
 resul 
tat, 
 MSEK 
Result           0,37           1,75          
1,00           4,50           5,75 
at per 
 aktie 
, 
 krono 
r 
Eget           38,09          37,34          
38,09          37,34          38,58 
 kapit 
al per 
 aktie 
, 
 krono 
r 
Under             0            3            
9            22            30 
 perio 
den 
 etabl 
erade 
 verk, 
 antal 
Under             0           6,6          
49,8           46,1           62,1 
 perio 
den 
 etabl 
erade 
 verk, 
 MW 
Nettof           -2,4           -0,4          
-1,0           19,1          -17,0 
örändr 
ing 
 verk 
 för 
 elpro 
duktio 
n, MW 
Elprod           58,4           59,6          
94,6          126,3          220,9 
uktion 
, GWh 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- Informationen i denna delårsrapport är sådan som Eolus Vind AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
tisdagen den 29 april 2014 klockan 08.30. För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 430
av de cirka 2 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America