Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2013 – 30 november 2013

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2013 – 30 november 2013

Hässleholm, 2014-01-23 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets första kvartal, 1 september 2013 – 30 november 2013

 -- Nettoomsättningen uppgick till 217,2 (377,2) MSEK.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 29,9 (88,1) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 20,9 (70,0) MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till
   15,4 (66,0) MSEK.
 -- Resultat per aktie uppgick till 0,63 (2,75) kronor per aktie.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med -5,1 (+19,5) MSEK.
 -- För räkenskapsåret 2012/2013 föreslår styrelsen en utdelning om 1,50 (1,00)
   kronor per aktie.
 -- Under kvartalet etablerades 9 (19) nya vindkraftverk med en total effekt på
   17,6 (39,5) MW.
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick under kvartalet till
   36,3 (66,7) GWh med en genomsnittlig intäkt på 56 (50) öre/kWh.
 -- I november färdigställdes sju vindkraftverk om totalt 14 MW vid Stensåsa i
   Vetlanda kommun och överlämnades till det danska vindkraftbolaget European
   Wind Investment A/S (EWII).
 -- I november tecknade Eolus avtal med Värmdö kommun om försäljning av ett
   nyckelfärdigt vindkraftverk i Nötåsens vindpark som etableras under 2014.
   Affären föregicks av en offentlig upphandling där Eolus anbud var det mest
   fördelaktiga.
 -- I november avyttrade Eolus ett begagnat vindkraftverk av modell Enercon E82
   2,0 MW till Istad Vind AB och Ölandsvind AB.
   Väsentliga händelser efter balansdagen

 -- I december sålde Eolus 1,25 vindkraftverk i vindpark Rockneby i Kalmar
   kommun till Landstinget Blekinge.
 -- Under december beställde Eolus vid två tillfällen nya vindkraftverk från
   Vestas. Den första beställningen omfattade 29 vindkraftverk (59 MW) av
   modellerna V90, V100 och V112 till parkerna Skalleberg i Hjo kommun,
   Mungseröd i Tanums kommun, Ramsnäs i Laxå kommun samt Alered i Falkenbergs
   kommun. Den andra beställningen omfattade sex stycken vindkraftverk (11,6
   MW) av modellerna V90 och V100 till parkerna Legeved i Kristianstads
   kommun, Lönneborg i Sölvesborgs kommun samt Påboda i Torsås kommun.
 -- I december tecknade Eolus avtal med Malmö Stad om försäljning av ett
   nyckelfärdigt vindkraftverk i Nötåsens vindpark som etableras under 2014.
   Affären föregicks av en offentlig upphandling där Eolus anbud var det mest
   fördelaktiga.
 -- I december beställde Eolus fyra stycken Gamesa G114 2,0 MW för uppförande i
   Nötåsens vindpark i Sundsvalls kommun hösten 2014.
 -- I december sålde Eolus tre vindkraftverk av modell Vestas V90 2,0 MW under
   uppförande i Nyckeltorp i Skara kommun till Wallenstam. Samtidigt
   förvärvade Eolus samtliga Wallenstams aktier i Triventus AB uppgående till
   6,3 procent av bolaget samt Wallenstams ägarandel om 37,5 procent i
   vindkraftsprojektet Lunnekullen i Karlsborg och Tibro kommuner. I januari
   förvärvade Eolus ytterligare 6,3 procent av aktierna i Triventus AB.
 -- Eolus tecknade i december avtal om att sköta all drift och administration
   av fem vindkraftverk åt Prime Renewables.
 -- I januari tecknade Eolus ett så kallat Power Purchase Agreement (PPA) med
   Google. Avtalet innebär att Google från och med början av 2015 under tio år
   till ett förutbestämt pris köper all el som produceras i de fyra
   vindkraftparkerna Alered, Ramsnäs, Mungseröd och Skalleberg som Eolus
   etablerar under 2014.

Årsstämma och utdelning

 -- Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 25 januari 2014 kl.
   15.30. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 1,50
   (1,00) kr per aktie.
 -- I samband med årsstämman anordnas ett seminarium med temat ”Vägen till
   framtiden” i Hässleholms Kulturhus.Resultat i korthet

--------------------------------------------------------------------------------
- 
               Q1            Q1          
Helår 
    2013-09-01 - 2013-11-30 2012-09-01 - 2012-11-30 2012-09-01 -
2013-08-31 
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Nettoo          217,2          377,2         1
204,9 
msättn 
ing, 
 MSEK 
Rörels           29,9           88,1          
146,7 
eresul 
tat, 
 MSEK 
Result           20,9           70,0          
135,3 
at 
 före 
 skatt 
, MSEK 
Period           15,4           66,0          
141,6 
ens 
 resul 
tat, 
 MSEK 
Result           0,63           2,75          
5,75 
at per 
 aktie 
, 
 krono 
r 
Eget           39,28          36,67          
38,66 
 kapit 
al per 
 aktie 
, 
 krono 
r 
Under             9            19           
30 
 perio 
den 
 etabl 
erade 
 verk, 
 antal 
Under           17,6           39,5          
62,1 
 perio 
den 
 etabl 
erade 
 verk, 
 MW 
Nettof           1,4           19,5          
-17,0 
örändr 
ing 
 verk 
 för 
 elpro 
duktio 
n, MW 
Elprod           36,3           66,7          
220,9 
uktion 
, GWh 
--------------------------------------------------------------------------------
- 


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Eolus Vind AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
torsdagen den 23 januari 2014 klockan 08.30. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420
av de cirka 2 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 47 vindkraftverk med en installerad effekt på 64
MW och en beräknad årlig produktion på ca 158 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America