Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2013 – 31 maj 2014

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2013 – 31 maj 2014

Hässleholm, 2014-07-08 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars 2014 – 31 maj 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 110,9 (43,1) MSEK.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,0 (14,4) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 0,5 (10,6) MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till
   -2,8 (7,1) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (0,29) SEK
   per aktie.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med -4,0 (+7,5) MSEK.
 -- Under kvartalet etablerades 11 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om
   22 MW, varav 3 (0) vindkraftverk har överlämnats till kund.
 -- Under kvartalet uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   41,3 (65,1) GWh med en genomsnittlig intäkt på 463 (551) SEK/MWh.
 -- I mars ingick Eolus tre kreditavtal med Handelsbanken om sammanlagt 770
   MSEK. Avtalen består av ett 18 månaders avtal med en limit om 195 MSEK för
   checkräknings-kredit, ett 24 månaders avtal med en limit om 135 MSEK för
   finansiering av lager av idrifttagna vindkraftsanläggningar samt en 18
   månaders byggkredit om 440 MSEK för finansiering av etablering av de 29
   vindkraftverk som Eolus uppför under kalenderåret 2014 och som omfattas av
   det elförsäljningsavtal Eolus tecknat med Google.


Verksamhetsårets nio månader, 1 september 2013 – 31 maj 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 414,3 (511,4) MSEK.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 51,8 (118,8) MSEK. Resultat före
   skatt uppgick till 33,0 (102,9) MSEK. Periodens resultat efter skatt
   uppgick till 21,5 (116,2) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,90 (4,79) SEK
   per aktie.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med -11,1 (+27,2) MSEK.
 -- Ackumulerat under niomånadersperioden etablerades 20 (22) nya vindkraftverk
   med en total effekt om 39,6 (46,1) MW, varav 10 (7) vindkraftverk har
   överlämnats till kund.
 -- Ackumulerat under räkenskapsåret uppgick elproduktionen från koncernens
   vindkraftverk till 136,0 (191,4) GWh med en genomsnittlig intäkt på 505
   (541) SEK/MWh.Väsentliga händelser efter balansdagen

 -- I juni förvärvade Eolus genom det nystartade finska dotterbolaget Eolus Oy
   två projekt under utveckling i Finland av Auria Wind ltd. Projekten
   Loimaa-Alastaro och Huittinen är belägna i sydvästra Finland och har plats
   för upp till 15 vindkraftverk med en installerad effekt om cirka 50 MW.
 -- I slutet av juni togs den första av fyra parker i drift där Eolus ingått
   avtal med Google om försäljning av el under tio år. Vindkraftsparken
   Ramsnäs i Laxå kommun bestående av sju vindkraftverk färdigställdes endast
   sju månader efter det att verk och entreprenader upphandlats. Ytterligare
   en vindkraftpark som omfattas av avtalet med Google beräknas att
   färdigställas under räkenskapsårets fjärde kvartal. Även de båda
   återstående parkerna är under etablering och kommer att tas i drift under
   första halvåret nästa räkenskapsår. Eolus för förhandlingar med investerare
   om försäljning av vindkraftsparkerna.Resultat i korthet

--------------------------------------------------------------------------------
                    Q3    Q3   Q1-Q3  Q1-Q3   Helår
                 2014-03- 2013-03- 2013-09- 2012-09 2012-09-
                    01    01    01   -01    01
                 -2014-05 -2013-05 -2014-05 -2013-0 -2013-08
                   -31    -31    -31   5-31    -31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK        110,9   43,1   414,3  511,4  1 204,9
Rörelseresultat, MSEK         7,0   14,4   51,8  118,8   146,7
Resultat före skatt, MSEK       0,5   10,6   33,0  102,9   135,3
Periodens resultat, MSEK       -2,8    7,1   21,5  116,2   141,6
Resultat per aktie före och     -0,10   0,29   0,90   4,79   5,75
 efter utspädning, SEK                             
Eget kapital per aktie, SEK     38,05   37,71   38,05  37,71   38,66
Under perioden etablerade verk,    11     0    20    22    30
 antal                                     
Under perioden etablerade verk,   22,0    0,0   39,6   46,1   62,1
 MW                                       
Nettoförändring verk för       15,6   -0,2   14,3   18,9   -17,0
 elproduktion, MW                                
Elproduktion, GWh          41,3   65,1   136,0  191,4   220,9
--------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av nästan 450
av de cirka 2 700 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 77 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 197 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America