Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 – 30 november 2014

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 – 30 november 2014

Hässleholm, 2015-01-22 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets första kvartal 1 september – 30 november 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 363,7 (217,2) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 29,6 (29,9) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 20,5 (20,9) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   15,5 (15,4) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med -2,1 (-5,1) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,63 (0,63) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 22 (9) nya vindkraftverk med en total effekt om 48,2
   (17,6) MW i drift. Bland de driftsatta verken finns ytterligare två av de
   parker som ryms inom det elförsäljningsavtal som tecknats med Google.
 -- Under perioden överlämnades 11,1 (7,1) vindkraftverk med en total effekt om
   21,4 (14,2) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   79,6 (36,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 481 (560) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I januari 2015 tecknade Eolus avtal med energibolaget ewz om försäljning av
   29 vindkraftverk. Samtliga dessa verk omfattas av det elförsäljningsavtal
   som Eolus tecknade med Google i januari 2014. Köpeskillingen uppgår till 95
   MEUR.

Koncernens resultat i korthet           Q1     Q1     Helår 
                       2014-09-01 2013-09-01 2013-09-01
                       2014-11-30 2013-11-30 2014-08-31
Nettoomsättning, MSEK              363,7    217,2    465,8 
Rörelseresultat, MSEK              29,6    29,9    41,5  
Resultat före skatt, MSEK            20,5    20,9    13,1  
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK    -2,7    -6,6    -23,2 
Periodens resultat, MSEK             15,5    15,4    9,9  
Resultat per aktie före/efter utspädning,    0,63    0,63    0,44  
 SEK                                      
Eget kapital per aktie, SEK           38,24    39,28    37,61 
Kassaflöde från den löpande verksamheten,    -144,2    -10,9   -487,8 
 MSEK                                      
Balansomslutning, MSEK             1 853,9   1 516,4   1 929,8 
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK        -565,1   +101,5   -421,2 
Orderstock per balansdagen, MSEK         272,7    151,7    218,1 
Under perioden drifttagna verk, antal      22,0    9,0     27,0  
Verk överlämnade till kund, antal        11,1    7,1     14,0  
Under perioden drifttagna verk, MW        48,2    17,6    53,0  
Verk överlämnade till kund, MW          21,4    14,2    27,4  
Elproduktion, GWh                79,6    36,3    172,1 
Soliditet, %                   51,4    64,4    48,5  
Avkastning på eget kapital efter skatt, %    6,5     6,6     1,2  För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22
januari 2015 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nära 470 av
de cirka 3 000 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 68 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 167 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North Premier med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America