Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 – 31 maj 2015

Eolus Vind AB
Delårsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 – 31 maj 2015

Hässleholm, 2015-07-07 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2015 – 31 maj 2015

 -- Nettoomsättningen uppgick till 346,4 (110,9) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 37,6 (7,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick
   till 34,6 (0,5) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 34,5
   (-2,8) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med -1,2 (-4,0) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,39 (-0,10) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 0 (11) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (22)
   MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades 14,2 (3,2) vindkraftverk med en total effekt om
   22,5 (6,4) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   45,2 (41,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 392 (463) SEK/MWh.
 -- I mars överlämnades vindpark Skalleberg bestående av 10 vindkraftverk av
   modellerna Vestas V100/V90 med en effekt om 18,4 MW till kund. I och med
   detta har samtliga 29 vindkraftverk som omfattas av elförsäljningsavtalet
   med Google överlämnats till kund.Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- Den 2 juni 2015 hölls en extra bolagsstämma som beslutade att till
   aktieägarna överföra 249,1 MSEK, motsvarande 10 SEK per aktie. Detta genom
   en split av befintliga aktier med automatisk inlösen av varannan aktie
   efter spliten. Likvid för inlösenaktierna utbetalades den 3 juli.
 -- I juni beställde Eolus fyra vindkraftverk av modell Enercon E82 2,3 MW. Av
   dessa ska tre uppföras i vindpark Stångby i Lunds kommun och ett i Önnarp i
   Trelleborgs kommun.

Koncernens    Q3      Q3      Q1-Q3    Q1-Q3    Helår   
 resultat i                                   
 korthet                                    
         2015-03-01  2014-03-01  2014-09-01  2013-09-01  2013-09-01
         -2015-05-31 -2014-05-31 -2015-05-31 -2014-05-31 -2014-08-31
Nettoomsättning    346,4    110,9   1 456,2    414,3    465,8
, MSEK                                     
Rörelseresultat     37,6     7,0    150,9     51,9     41,6
, MSEK                                     
Resultat före      34,6     0,5    132,7     33,0     13,1
 skatt, MSEK                                  
Värdeförändring     -1,6     -5,1     -2,4    -14,2    -23,3
ar derivat före                                 
 skatt, MSEK                                  
Periodens        34,5     -2,8    125,4     21,5     9,9
 resultat, MSEK                                 
Resultat per      1,39    -0,10     5,06     0,90     0,44
 aktie                                     
 före/efter                                   
 utspädning,                                  
 SEK                                      
Eget kapital      41,17    38,05    41,17    38,05    37,61
 per aktie, SEK                                 
Kassaflöde från    342,7    -223,0    742,2    -369,5    -487,8
 den löpande                                  
 verksamheten,                                 
 MSEK                                      
Balansomslutnin   1 490,7   1 618,3   1 490,7   1 618,3   1 929,8
g, MSEK                                     
Nettoskuld -      327,8    -298,8    327,8    -298,8    -421,2
 /nettokassa +,                                 
 MSEK                                      
Orderstock per     420,3     94,5    420,3     94,5    218,1
 balansdagen,                                  
 MSEK                                      
Under perioden      0,0     11,0     33,0     20,0     27,0
 drifttagna                                   
 verk, antal                                  
Verk          14,2     3,2     52,8     12,6     13,9
 överlämnade                                  
 till kund,                                   
 antal                                     
Under perioden      0,0     22,0     68,6     39,6     53,0
 drifttagna                                   
 verk, MW                                    
Verk          22,5     6,4     99,3     25,0     27,4
 överlämnade                                  
 till kund, MW                                 
Elproduktion,      45,2     41,3    210,9    136,0    172,1
 GWh                                      
Soliditet       68,8%    58,5%    68,8%    58,5%    48,5%
Avkastning på      13,8 Neg         12,8     2,4     1,2
 eget kapital                                  
 efter skatt, %                                 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7
juli 2015 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 151 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America