Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2015 – 29 februari 2016

Eolus Vind AB
Halvårsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2015 – 29 februari 2016

Hässleholm, 2016-04-21 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2015 – 29 februari 2016

 -- Nettoomsättningen uppgick till 445,4 (746,1) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 21,6 (83,7) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 18,0 (77,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   14,0 (75,5) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med 1,2 (1,4) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,57 (3,04) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 7 (11) nya vindkraftverk med en total effekt om 23,1
   (20,4) MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 14 (27,5) vindkraftverk med en
   total effekt om 35,6 (55,4) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   48,3 (86,2) GWh med en genomsnittlig intäkt på 362 (475) SEK/MWh.
 -- I december tecknade Eolus ett nytt elhandelsavtal (Power Purchase
   Agreement, PPA) med Google. Avtalet innebär att Google under en
   tioårsperiod kommer att köpa all el som produceras i vindpark Jenåsen
   omfattande 76 MW. Parken beräknas tas i drift sommaren 2018.
 -- I december tecknade Eolus avtal med Munich Re om försäljning av två
   vindparker omfattande totalt 38,4 MW. Avtalet rör vindpark Iglasjön om 26,4
   MW som färdigställs under hösten 2016 samt vindpark Jung-Åsa om 12 MW som
   driftsattes 2014.
 -- I december tecknades avtal om förvärv av två vindkraftsprojekt under
   utveckling i Nevada i USA. Förvärvet avser 100 procent av ägarandelarna i
   Crescent Peak Renewables LLC som äger rättigheterna till ett projekt om
   200-600 MW och 100 procent av ägarandelarna i Comstock Wind LCC som äger
   rättigheterna till ett projekt om 20-100 MW. Förvärven godkändes av Eolus
   årsstämma den 30 januari 2016.
 -- I januari tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk
   av modell V126 med en total effekt om 26,4 MW till projekt Långmarken i
   Kristinehamns kommun. Två av verken kommer att avyttras till offentliga
   investerare då Eolus lämnat vinnande anbud i offentliga upphandlingar.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I mars tecknade Eolus avtal med Mirova och Europeiska Investeringsbanken
   (EIB) om försäljning av de återstående sex vindkraftverken med en effekt om
   19,8 MW i Långmarkens vindpark. Avtalet innebär att de sex vindkraftverken
   ska ägas av ett gemensamt bolag där Eolus ägarandel uppgår till 10 procent
   och Mirova och EIB:s andel uppgår till 90 procent. Affären innehåller en
   option för Eolus att sälja sin andel av parken under hösten 2018.
 -- I mars fullföljdes Eolus förvärv av två vindkraftsprojekt under utveckling
   i Nevada i USA och Eolus har därmed tagit över ägandet av projekten.

                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Koncernens        Q2      Q2    Q1-Q2    Q1-Q2    Helår
 resultat i                                   
 korthet                                    
         2015-12-01  2014-12-01  2015-09-01  2014-09-01  2014-09-01
         -2016-02-29 -2015-02-28 -2016-02-29 -2015-02-28 -2015-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning    445,4    746,1    462,5   1 109,8   1 502,1
, MSEK                                     
Rörelseresultat     21,6     83,7     1,8    113,3     90,0
, MSEK                                     
Resultat före      18,0     77,6     -9,2     98,1     75,2
 skatt, MSEK                                  
Värdeförändring     1,6     1,9     -6,1     -0,8     3,7
ar derivat före                                 
 skatt, MSEK                                  
Periodens        14,0     75,5     -7,6     90,9     80,0
 resultat, MSEK                                 
Resultat per      0,57     3,04    -0,29     3,67     3,25
 aktie                                     
 före/efter                                   
 utspädning,                                  
 SEK                                      
Eget kapital      27,6    39,78     27,6    39,78    29,36
 per aktie, SEK                                 
Kassaflöde från    238,4    543,7    159,2    399,5    714,9
 den löpande                                  
 verksamheten,                                 
 MSEK                                      
Balansomslutnin   1 148,2   1 582,4   1 148,2   1 582,4   1 259,4
g, MSEK                                     
Nettoskuld -      201,7    -14,2    201,7    -14,2     52,6
 /nettokassa +,                                 
 MSEK                                      
Orderstock per     473,0    679,1    473,0    679,1    424,2
 balansdagen,                                  
 MSEK                                      
Under perioden      7,0     11,0     7,0     33,0     33,0
 drifttagna                                   
 verk, antal                                  
Verk          14,0     27,5     16,0     38,6     54,1
 överlämnade                                  
 till kund,                                   
 antal                                     
Under perioden     23,1     20,4     23,1     68,6     68,6
 drifttagna                                   
 verk, MW                                    
Verk          35,6     55,4     39,6     76,8    101,9
 överlämnade                                  
 till kund, MW                                 
Elproduktion,      48,3     86,2     85,2    165,7    242,3
 GWh                                      
Soliditet, %      59,8     62,6     59,8     62,6     58,1
Avkastning på      8,2     31,2     neg     18,8     9,7
 eget kapital                                  
 efter skatt, %                                 
--------------------------------------------------------------------------------


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21
april 2016 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America