Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2015 – 31 maj 2016

Eolus Vind AB
Delårsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2015 – 31 maj 2016

Hässleholm, 2016-07-06 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2016 – 31 maj 2016

 -- Nettoomsättningen uppgick till 158,0 (346,4) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -11,7 (37,6) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -13,8 (34,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   -11,1 (34,5) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med 0,6 (-1,2) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,43 (1,39) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 7 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 14,6 (0)
   MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 5,8 (14,2) vindkraftverk med en
   total effekt om 11,9 (22,5) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   20,8 (45,2) GWh med en genomsnittlig intäkt på 362 (392) SEK/MWh.
 -- I mars tecknade Eolus avtal med Mirova och Europeiska Investeringsbanken
   (EIB) om försäljning av de återstående sex vindkraftverken med en effekt om
   19,8 MW i Långmarkens vindpark. Avtalet innebär att de sex vindkraftverken
   ska ägas av ett gemensamt bolag där Eolus ägarandel uppgår till 10 procent
   och Mirova och EIB:s andel uppgår till 90 procent. Affären innehåller en
   option för Eolus att sälja sin andel av parken under hösten 2018.
 -- I mars fullföljdes Eolus förvärv av två vindkraftsprojekt under utveckling
   i Nevada i USA och Eolus har därmed tagit över ägandet av projekten.
 -- I april tecknades avtal med Malmö Stad om försäljning av ett av
   vindkraftverken i vindpark Långmarken i Kristinehamns kommun.
 -- I april överlämnades vindpark Ullavi bestående av tre vindkraftverk av
   modell Vestas V100 1,8 MW till köparna KumBro AB.
Koncernens        Q3      Q3    Q1-Q3    Q1-Q3    Helår
 resultat i                                   
 korthet                                    
         2016-03-01  2015-03-01  2015-09-01  2014-09-01  2014-09-01
         -2016-05-31 -2015-05-31 -2016-05-31 -2015-05-31 -2015-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning    158,0    346,4    620,5   1 456,2   1 502,1
, MSEK                                     
Rörelseresultat    -11,7     37,6     -9,9    150,9     90,0
, MSEK                                     
Resultat före     -13,8     34,6    -23,0    132,7     75,2
 skatt, MSEK                                  
Värdeförändring     0,7     -1,6     -5,3     -2,4     3,7
ar derivat före                                 
 skatt, MSEK                                  
Periodens       -11,1     34,5    -18,6    125,4     80,0
 resultat, MSEK                                 
Resultat per      -0,43     1,39     -0,7     5,06     3,25
 aktie                                     
 före/efter                                   
 utspädning,                                  
 SEK                                      
Eget kapital      27,1    41,17     27,1    41,17    29,36
 per aktie, SEK                                 
Kassaflöde från    -53,0    342,7    106,2    742,2    714,9
 den löpande                                  
 verksamheten,                                 
 MSEK                                      
Balansomslutnin   1 037,1   1 490,7   1 037,1   1 490,7   1 259,4
g, MSEK                                     
Nettoskuld -      145,1    327,8    145,1    327,8     52,6
 /nettokassa +,                                 
 MSEK                                      
Orderstock per     473,0    420,3    473,0    420,3    424,2
 balansdagen,                                  
 MSEK                                      
Under perioden      7,0     0,0     14,0     33,0     33,0
 drifttagna                                   
 verk, antal                                  
Verk           5,8     14,2     21,8     52,8     54,1
 överlämnade                                  
 till kund,                                   
 antal                                     
Under perioden     14,6     0,0     37,7     68,6     68,6
 drifttagna                                   
 verk, MW                                    
Verk          11,9     22,5     51,5     99,3    101,9
 överlämnade                                  
 till kund, MW                                 
Elproduktion,      20,8     45,2    106,0    210,9    242,3
 GWh                                      
Soliditet, %      65,2     68,8     65,2     68,8     58,1
Avkastning på      neg     13,8     neg     12,8     9,7
 eget kapital                                  
 efter skatt, %                                 
--------------------------------------------------------------------------------


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 6
juli 2016 kl. 08.30 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America