Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 28 februari 2017

Eolus Vind AB
Halvårsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 28 februari 2017

Hässleholm, 2017-04-20 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2016 – 28 februari 2017

 -- Nettoomsättningen uppgick till 688,6 (445,4) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 31,0 (21,6) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 29,2 (18,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   21,6 (14,0) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats positivt av värdeförändring
   avseende finansiella derivatinstrument med 1,3 (1,2) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,88 (0,57) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 15 (7) nya vindkraftverk med en total effekt om 49,5
   (23,1) MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 21,2 (14,0) vindkraftverk med en
   total effekt om 61,8 (35,6) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   15,0 (48,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 442 (362) SEK/MWh.
 -- I december tecknade Eolus avtal med Vestas om 
leverans av elva vindkraftverk av modell V100 2,2 MW för uppförande i
   vindparkerna Gunillaberg (4 verk), Lunna (3 verk), Täppeshusen (2 verk)
   samt Vilseberga (2 verk) under 2017. Avtal tecknades under samma månad med
   den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende försäljning av nyckelfärdiga
   anläggningar i Gunillaberg och Lunna om totalt 15,4 MW samt tekniska och
   administrativa tjänster för båda vindparkerna.
 -- I december fattade regeringen beslut att inte meddela tillstånd enligt
   miljöbalken för det havsbaserade projektet Blekinge Offshore med hänvisning
   till att de planerade vindkraftverken ej gick att kombinera med
   Försvarsmaktens verksamhet i Hanöbukten.
 -- I december tecknade Eolus amerikanska dotterbolag Eolus North America Inc
   avtal om att förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC från ZCF Wind
   Wall LLC. Eolus North America lade också en order hos Vestas avseende
   leverans av tillräckligt med vindkraftskomponenter för att säkra
   möjligheterna att dra nytta av det fulla värdet av PTC (production tax
   credit) motsvarande 40 MW. Eolus kommer tillsammans med ZCF Wind Wall LLC i
   ett joint-venture att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i
   Kalifornien.
 -- I december sålde Eolus den idrifttagna vindparken Hästhalla bestående av
   fyra Enercon E82 2,0 MW vindkraftverk till en fond förvaltad av Allianz
   Global Investors.
 -- I januari färdigställdes och överlämnades vindpark Iglasjön omfattande 26,4
   MW fördelat på åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk till MEAG,
   kapitalförvaltare åt Munich Re.
 -- I februari överlämnades resterande sju verk i vindpark Långmarken till
   kunderna Europeiska Investeringsbanken och Mirova (sex verk) samt Malmö
   Stad (ett verk). Det åttonde verket överlämnades till Landstinget i Kalmar
   län under föregående kvartal.Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I mars uppfylldes samtliga villkor i förvärvsavtalet av 60 procent av Wind
   Wall Development LLC och Eolus dotterbolag Eolus North America har
   tillträtt sin andel av bolaget.
 -- Den 19 april lämnade den svenska regeringen en proposition till riksdagen
   som innebär att det svenska elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18
   TWh till 2030. Samma dag meddelade de svenska och norska regeringarna att
   de träffat avtal om villkoren för den svenska förlängningen och
   ambitionsökningen i systemet. Beskeden är positiva och innebär att
   förutsättningarna för fortsatt utbyggnad klarnat väsentligt.

Koncernens        Q2      Q2    Q1-Q2    Q1-Q2    Helår
 resultat i                                   
 korthet                                    
         2016-12-01  2015-12-01  2016-09-01  2015-09-01  2015-09-01
         -2017-02-28 -2016-02-29 -2017-02-28 -2016-02-29 -2016-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning    688,6    445,4    775,0    477,1    693,4
, MSEK                                     
Rörelseresultat     31,0     21,6     19,3     1,8    -15,9
, MSEK                                     
Resultat före      29,2     18,0     23,8     -9,2    -29,1
 skatt, MSEK                                  
Värdeförändring     1,6     1,6     4,0     -6,1     -5,0
ar derivat före                                 
 skatt, MSEK                                  
Periodens        21,6     14,0     17,3     -7,6    -23,9
 resultat, MSEK                                 
Resultat per      0,88     0,57     0,72    -0,29    -0,92
 aktie                                     
 före/efter                                   
 utspädning,                                  
 SEK                                      
Eget kapital      26,15    27,58    26,15    27,58    26,94
 per aktie, SEK                                 
Kassaflöde från    228,9    238,4    140,2    173,9    134,2
 den löpande                                  
 verksamheten,                                 
 MSEK                                      
Balansomslutnin    840,2   1 148,2    840,2   1 148,2   1 269,6
g, MSEK                                     
Nettoskuld -      225,7    201,7    225,7    201,7    139,8
 /nettokassa +,                                 
 MSEK                                      
Orderstock per     281,1    473,0    281,1    473,0    620,7
 balansdagen,                                  
 MSEK                                      
Under perioden     15,0     7,0     16,0     7,0     14,0
 drifttagna                                   
 verk, antal                                  
Verk          21,2     14,0     24,0     16,0     26,5
 överlämnade                                  
 till kund,                                   
 antal                                     
Under perioden     49,5     23,1     52,8     23,1     37,7
 drifttagna                                   
 verk, MW                                    
Verk          61,8     35,6     68,9     39,6     57,6
 överlämnade                                  
 till kund, MW                                 
Elproduktion,      15,0     48,3     37,1     85,2    123,6
 GWh                                      
Soliditet, %      77,5     59,8     77,5     59,8     52,9
Avkastning på      13,3     8,2     5,4     neg     neg
 eget kapital                                  
 efter skatt, %                                 
--------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
20 april 2017 kl. 08.30 CET. Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 22 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 49 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America