Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 31 maj 2017

Eolus Vind AB
Interimsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 31 maj 2017

Hässleholm, 2017-07-05 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2017 – 31 maj 2017

 -- Nettoomsättningen uppgick till 9,3 (158,0) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -7,3 (-11,7) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -7,8 (-13,8) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   -5,7 (-11,1) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,43) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 0 (7) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0
   (14,6) MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 0,0 (5,8) vindkraftverk med en
   total effekt om 0,0 (11,9) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   11,6 (20,8) GWh med en genomsnittlig intäkt på 407 (362) SEK/MWh.
 -- I mars uppfylldes samtliga villkor i förvärvsavtalet av 60 procent av Wind
   Wall Development LLC och Eolus dotterbolag Eolus North America har
   tillträtt sin andel av bolaget.
 -- I maj ingick Eolus avtal om att avyttra vindpark Jenåsen till Munich Re för
   en köpesumma om 106 MEUR. Byggnation av parken som består av 23 Vestas V126
   3,45 MW vindkraftverk pågår och parken beräknas vara färdigställd under
   sommaren 2018 då Eolus kommer att resultatavräkna affären. Parken omfattas
   av ett elhandelsavtal som Eolus tecknade med Google i december 2015. Som en
   del av affären kommer Eolus för en engångssumma om 9 MEUR att förvärva
   rätten till 96 procent av de elcertifikat parken kommer att producera under
   de 15 år den är berättigad till certifikat.Koncernens        Q3      Q3    Q1-Q3    Q1-Q3    Helår
 resultat i                                   
 korthet                                    
         2017-03-01  2016-03-01  2016-09-01  2015-09-01  2015-09-01
         -2017-05-31 -2016-05-31 -2017-05-31 -2016-05-31 -2016-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning     9,3    158,0    784,3    635,1    693,4
, MSEK                                     
Rörelseresultat     -7,3    -11,7     12,1     -9,9    -15,9
, MSEK                                     
Resultat före      -7,8    -13,8     16,0    -23,0    -29,1
 skatt, MSEK                                  
Värdeförändring     0,0     0,7     4,1     -5,3     -5,0
ar derivat före                                 
 skatt, MSEK                                  
Periodens        -5,7    -11,1     11,5    -18,6    -23,9
 resultat, MSEK                                 
Resultat per      -0,22    -0,43     0,49    -0,72    -0,92
 aktie                                     
 före/efter                                   
 utspädning,                                  
 SEK                                      
Eget kapital      25,94    27,15    25,94    27,15    26,94
 per aktie, SEK                                 
Kassaflöde från    -127,0    -53,0     13,1    120,9    134,2
 den löpande                                  
 verksamheten,                                 
 MSEK                                      
Balansomslutnin    871,9   1 037,1    871,9   1 037,1   1 269,6
g, MSEK                                     
Nettoskuld -      94,5    145,1     94,5    145,1    139,8
 /nettokassa +,                                 
 MSEK                                      
Orderstock per    1 305,7    618,3   1 305,7    618,3    620,7
 balansdagen,                                  
 MSEK                                      
Under perioden      0,0     7,0     16,0     14,0     14,0
 drifttagna                                   
 verk, antal                                  
Verk           0,0     5,8     24,0     21,8     26,5
 överlämnade                                  
 till kund,                                   
 antal                                     
Under perioden      0,0     14,6     52,8     37,7     37,7
 drifttagna                                   
 verk, MW                                    
Verk           0,0     11,9     68,9     51,5     57,6
 överlämnade                                  
 till kund, MW                                 
Elproduktion,      11,6     20,8     48,7    106,0    123,6
 GWh                                      
Soliditet, %      74,3     65,2     74,3     65,2     52,9
Avkastning på      neg     neg     2,3     neg     neg
 eget kapital                                  
 efter skatt, %                                 
--------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon -46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 5
juli 2017 kl. 08.30 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 22 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 49 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America