Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2017 – 28 februari 2018

Hässleholm den 19 april 2018

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2017 – 28 februari 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 139,4 (688,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,0 (31,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 27,8 (29,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 35,9 (21,6) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,44 (0,88) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 2 (15) nya vindkraftverk med en total effekt om 4,4 (49,5) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 3,1 (21,2) vindkraftverk med en total effekt om 6,8 (61,8) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 9,3 (15,0) GWh med en genomsnittlig intäkt på 437 (442) SEK/MWh.
 • I december ingick Eolus avtal om att avyttra 47 MW vindkraft till KGAL för en preliminär köpeskilling om 57,7 MEUR. Vindpark Sötterfällan (36,0 MW) beräknas överlämnas nyckelfärdig under sommaren 2019 och vindpark Anneberg (10,8 MW) under december 2018. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning av parkerna åt kunden.
 • I december ingick Eolus avtal om att avyttra 232 MW vindkraft till Aquila Capital för en preliminär köpeskilling om 264 MEUR. Eolus kommer att uppföra vindparkerna Kråktorpet bestående av 43 vindkraftverk med en effekt om 163,4 MW och Nylandsbergen bestående av 18 vindkraftverk med en effekt om 68,4 MW. Intäkter för försäljning av projekträttigheterna för vindpark Kråktorpet har under perioden påverkat både omsättning och resultat. Båda vindparkerna kommer att driftsättas under andra halvan av 2019. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning av parkerna åt kunden.
 • I december tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av 74 vindkraftverk av modell V136 omfattande 279 MW till vindparkerna Kråktorpet, Nylandsbergen, Sötterfällan och Anneberg. För alla fyra parkerna har även fullserviceavtal med Vestas tecknats på 15–20 år från driftstart.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I mars tecknade Eolus ett elhandelsavtal (PPA) med Alcoa Norway ANS innebärande att Alcoa kommer att köpa all el som produceras i vindpark Öyfjellet i Norge när den driftsätts under 2021. Årsproduktionen beräknas uppgå till 1,2 TWh. Som en del av uppgörelsen har Eolus tecknat en kraftgaranti med Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK). Garantibeloppet uppgår till 256 MEUR.
Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår
  2017-12-01 2016-12-01 2017-09-01 2016-09-01 2016-09-01
  -2018-02-28 -2017-02-28 -2018-02-28 -2017-02-28 -2017-08-31
Nettoomsättning, MSEK 139,4 688,6 157,5 775,0 1 065,7
Rörelseresultat, MSEK 30,0 31,0 33,0 19,3 40,2
Resultat före skatt, MSEK 27,8 29,2 37,6 23,8 34,2
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -5,9 1,6 4,5 4,0 3,7
Periodens resultat, MSEK 35,9 21,6 43,3 17,3 24,5
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK* 1,44 0,88 1,74 0,72 1,02
Eget kapital per aktie, SEK 26,64 26,15 26,64 26,15 26,41
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -201,4 228,9 -288,9 140,2 91,0
Balansomslutning, MSEK 1 095,7 840,2 1 095,7 840,2 900,8
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK -159,1 225,7 -159,1 225,7 167,6
Orderstock per balansdagen, MSEK 3 885,0 281,1 3 885,0 281,1 1 061,0
Under perioden drifttagna verk, antal 2,0 15,0 2,0 16,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal 3,1 21,2 3,4 24,0 36,8
Under perioden drifttagna verk, MW 4,4 49,5 4,4 52,8 72,2
Verk överlämnade till kund, MW 6,8 61,8 7,5 68,9 92,8
Elproduktion, GWh 9,3 15,0 18,9 37,1 58,6
Soliditet, % 60,7 77,5 60,7 77,5 73,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 21,6 13,3 13,1 5,4 3,7

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunde.

Eolus Vind AB har cirka 7 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America