Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2017 – 31 maj 2018

Hässleholm den 5 juli 2018

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2018 – 31 maj 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,6 (9,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,0 (-7,3) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -5,7 (-7,8) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,6 (-5,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 (-0,22) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (0,0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 1,8 (0,0) vindkraftverk med en total effekt om 1,4 (0,0) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång förvaltade koncernen 337 (332) MW.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 6,3 (11,6) GWh med en genomsnittlig intäkt på 532 (407) SEK/MWh.
 • I mars tecknade Eolus ett elhandelsavtal (PPA) på 330 MW med Alcoa Norway ANS innebärande att Alcoa kommer att köpa all el som produceras i vindpark Öyfjellet i Norge när den driftsätts under 2021. Årsproduktionen beräknas uppgå till 1,2 TWh. Som en del av uppgörelsen har Eolus tecknat en kraftgaranti med Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK). Garantibeloppet uppgår till 256 MEUR.
Koncernens resultat i korthet Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår
  2018-03-01 2017-03-01 2017-09-01 2016-09-01 2016-09-01
  -2018-05-31 -2017-05-31 -2018-05-31 -2017-05-31 -2017-08-31
Nettoomsättning, MSEK 22,6 9,3 180,2 784,3 1 065,7
Rörelseresultat, MSEK -10,0 -7,3 23,0 12,1 40,2
Resultat före skatt, MSEK -5,7 -7,8 31,8 16,0 34,2
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -0,6 0,0 4,0 4,1 3,7
Periodens resultat, MSEK -4,6 -5,7 38,7 11,5 24,5
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK -0,18 -0,22 1,56 0,49 1,02
Eget kapital per aktie, SEK 26,45 25,94 26,45 25,94 26,41
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -356,1 -127,0 -645,0 13,1 91,0
Balansomslutning, MSEK 1 605,8 871,9 1 605,8 871,9 900,8
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK -515,1 94,5 -515,1 94,5 167,6
Orderstock per balansdagen, MSEK 3 885,0 1 305,7 3 885,0 1 305,7 1 061,0
Under perioden drifttagna verk, antal 0,0 0,0 2,0 16,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal 1,8 0,0 5,2 24,0 36,8
Under perioden drifttagna verk, MW 0,0 0,0 4,4 52,8 72,2
Verk överlämnade till kund, MW 1,4 0,0 8,9 68,9 92,8
Förvaltade MW 337,2 331,8 337,2 331,8 351,0
Elproduktion, GWh 6,3 11,6 25,1 48,7 58,6
Soliditet, % 41,1 74,3 41,1 74,3 73,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % neg neg 8,2 2,3 3,7

 

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 5 juli 2018 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 7 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilagor

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America