Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2018 – 30 november 2018

Hässleholm den 24 januari 2019

Verksamhetsårets första kvartal 1 september 2018 – 30 november 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 107,8 (18,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,7 (3,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 2,1 (9,8) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,0 (7,4) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,04 (0,30) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 1,0 (0,4) vindkraftverk med en total effekt om 2,0 (0,8) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 410 (346) MW.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 3,8 (9,5) GWh med en genomsnittlig intäkt på 610 (428) SEK/MWh.
 • I september förvärvade Eolus helägda dotterbolag Eolus North America, Inc, ett solcells- och batterilagerprojekt i tidig utvecklingsfas i västra USA omfattande 500 MW respektive 250 MW.
 • I september tecknade Eolus avtal med Siemens Gamesa om leverans av sju vindkraftverk av modell SWT-DD-130 med en effekt om 4,3 MW vardera till det norska projektet Stigafjellet.
 • I september tecknade Eolus ett fyraårigt kreditavtal med Swedbank omfattande likviditets- och byggkrediter på totalt 1 050 MSEK.
 • I oktober ingick Eolus avtal om att avyttra vindpark Bäckhammar i Sverige omfattande 130 MW till KGAL för en preliminär köpeskilling om 131 MEUR. Samtidigt placerade Eolus en order på 31 vindkraftverk hos Vestas. Vindparken planeras att driftsättas i augusti 2020.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I januari 2019 färdigställdes och överlämnades vindpark Anneberg (11 MW) i Tidaholms kommun till KGAL. Anneberg blev den första vindparken i Sverige att driftsättas med Vestas V136 vindkraftverk.

Utdelning och årsstämma

 • Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 27 januari 2018. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50) SEK.
Koncernens resultat i korthet   Q1 Q1 Helår
    2018-09-01 2017-09-01 2017-09-01
    -2018-11-30 -2017-11-30 -2018-08-31
Nettoomsättning, MSEK   107,8 18,1 1 366,0
Rörelseresultat, MSEK   9,7 3,0 202,4
Resultat före skatt, MSEK   2,1 9,8 198,9
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK*   3,6 10,4 2,5
Periodens resultat, MSEK   1,0 7,4 194,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK*   0,04 0,30 7,81
Eget kapital per aktie, SEK*   31,91 26,70 32,68
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK   -303,2 -87,5 241,7
Balansomslutning, MSEK   1 541,5 891,2 1 895,0
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK*   -30,7 79,4 371,1
Orderstock per balansdagen, MSEK   4 418,3 1 057,4 2 887,5
Under perioden drifttagna verk, antal   0,0 0,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal   1,0 0,4 30,8
Under perioden drifttagna verk, MW   0,0 0,0 83,8
Verk överlämnade till kund, MW   2,0 0,8 93,3
Förvaltade verk, MW   410 346 415
Elproduktion, GWh   3,8 9,5 30,2
Soliditet, %*   51,7 74,8 43,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, %*   25,7 5,4 26,4

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 24 januari 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 9 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America