Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2019 – 30 november 2019

Hässleholm den 23 januari 2020

Verksamhetsårets första period 1 september 2019 – 30 november 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 294,4 (107,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 52,2 (9,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 37,5 (2,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 42,1 (1,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,69 (0,04) SEK.
 • Under perioden togs 43 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 43 (1) vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (2,0) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (410) MW.
 • I november 2019 färdigställdes och överlämnades vindpark Kråktorpet (163 MW) till kund. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I december 2019 tillträdde Aquila Capital samtliga aktier i Øyfjellet Wind AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt om 400 MW. Eolus kommer att hantera byggnationen av vindparken för kundens räkning.

Utdelning och årsstämma

 • Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 25 januari 2020. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50) SEK.

Projektportfölj

 • Delårsrapporten innehåller uppdaterad information om Eolus projektportfölj.
  2019-09-01 2018-09-01 2018-09-01
  -2019-11-30 -2018-11-30 -2019-08-31
Nettoomsättning, MSEK 294,4 107,8 2 031,9
Rörelseresultat, MSEK 52,2 9,7 118,3
Resultat före skatt, MSEK 37,5 2,1 116,0
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK 26,1 3,6 -24,9
Periodens resultat, MSEK 42,1 1,0 132,8
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 1,69 0,04 5,33
Eget kapital per aktie, SEK 37,35 31,90 35,65
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -251,5 -303,2 566,6
Balansomslutning, MSEK 1 841,0 1 541,5 2 057,8
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK 542,9 -30,7 800,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 5 302,6 4 418,3 1 348,9
Under perioden drifttagna verk, antal 43,0 0,0 31,0
Verk överlämnade till kund, antal 43,0 1,0 34,0
Under perioden drifttagna verk, MW 163,4 0,0 115,2
Verk överlämnade till kund, MW 163,4 2,0 120,0
Förvaltade verk, MW 687 410 524
Soliditet, % 50,6 51,7 43,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 20,2 25,7 15,6

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 23 januari 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav cirka 690 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 17 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America