Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB förvärvar Svenska Vindbolaget AB

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus Vind AB förvärvar Svenska Vindbolaget AB

Hässleholm, 2011-08-12 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus Vind förvärvar Svenska Vindbolaget och stärker sin position som Sveriges
ledande vindkraftprojektör. Svenska Vindbolaget är värderat till cirka 107 MSEK
och tillför ytterligare 500 platser för vindkraftverk, varav drygt 50 med
färdiga tillstånd, till Eolus projektportfölj. Byggnationen av den gemensamma
projektportföljen förväntas i och med förvärvet kunna bedrivas effektivare och
därmed till lägre kostnader samt även leda till en ökad etableringstakt. 

Eolus Vind AB har idag ingått ett förvärvsavtal med ägarna till samtliga aktier
i Svenska Vindbolaget AB. Köpeskillingen skall utgöras av 2 264 000
nyemitterade aktier av serie B i Eolus Vind AB, motsvarande 9,09 procent av
totalt antal utestående aktier efter nyemissionen och motsvarande 9,58 procent
av antalet utestående B-aktier efter nyemissionen. Baserat på Eolus volymvägda
genomsnittskurs under de senaste fem handelsdagarna, vilken uppgick till 47,20
SEK, värderas Svenska Vindbolaget till ca 107 MSEK. 

Förvärvet är villkorat av att extra bolagsstämma i Eolus beslutar om
ovanstående apportemission. Stämman planeras äga rum den 31:e augusti 2011.
Separat kallelse kommer att skickas ut. Styrelsen står enhälligt bakom
förvärvet. Under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner
nyemissionen beräknas tillträde till aktierna i Svenska Vindbolaget ske den 31
augusti 2011. 

Utbyggnaden av svensk vindkraft har accelererat de senaste åren och tillväxten
bedöms vara fortsatt hög under kommande år. Eolus har etablerat en stark
position på vindkraftsmarknaden och affärsmodellen att uppföra vindkraftparker
i egen regi för att därefter avyttra dem har varit framgångsrik. Ett av de
strategiskt viktigaste områdena för att bibehålla en hög expansionstakt och god
lönsamhet är att kontinuerligt utveckla och expandera projektportföljen.
Möjligheterna att öka effektiviteten i verksamheten är på flera sätt beroende
av vilken planeringshorisont som löpande kan upprätthållas, vilket i sin tur är
en funktion av en välbalanserad projektportfölj. Eolus har noterat en
successivt ökad konkurrens om attraktiva vindlägen från olika aktörer,
samtidigt som skalfördelar i slutprojektering och uppförande av vindkraftparker
pekar i en konsoliderande riktning av branschen. 

Genom förvärvet av Svenska Vindbolaget säkrar Eolus sin position som den
största vindkraftprojektören i Sverige. Svenska Vindbolaget har systematiskt
och med stor skicklighet byggt upp en stark projektportfölj, som i dagsläget
omfattar drygt 500 platser för vindkraftverk, varav drygt 50 med färdiga
tillstånd. I portföljen, som geografiskt kompletterar Eolus portfölj väl, märks
särskilt den planerade vindparken Mullbergs i Bergs kommun omfattande 26 st 3
MW-verk eller 31 st 2 MW-verk. Vindmätningar har gjorts i Mullbergsprojektet
med goda resultat och byggnation förväntas kunna inledas under nästa
verksamhetsår. 

Tack vare Eolus långa erfarenhet av att etablera vindkraftverk bedömer såväl
styrelsen i Eolus Vind som ägarna till Svenska Vindbolaget att utvecklingen av
den gemensamma projektportföljen kommer att kunna bedrivas effektivare och
därmed till lägre kostnad till följd av förvärvet. 

”Tillsammans blir vi Sveriges ledande vindaktör, oberoende av de stora
energibolagen. Genom en gemensam mycket stark projektportfölj och organisation
kan vi på ett synnerligen effektivt och lönsamt sätt bygga och driva
vindkraftverk. På så sätt skapar vi ett mervärde till våra aktieägare samtidigt
som vi bidrar med ett väsentligt tillskott av förnybar energi och därigenom
till ett hållbart samhälle”, säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind AB. 

”Från att ha konkurrerat om projekt och viss mån kunder, via samarbete i vissa
projekt tas nu steget fullt ut i och med Eolus förvärv av vårt bolag. Med tanke
på den samlade projektportfölj och kompetens som bolagen gemensamt besitter
förväntar jag mig att realiserbarheten av enskilda projekt ökar i stor grad. Vi
kommer lättare kunna infria de förväntningar våra markägare har på oss. Det är
också roligt att ta detta tillfälle i akt att berätta att bolagens första
gemensamma byggnation av ett projekt, utvecklat av Svenska Vindbolaget, startar
nu efter semestern. Projektet är Vassmolösa på Kalmarslätten bestående av fem
stycken Vestas V100 maskiner”, säger Hans-Christian Schulze, Svenska
Vindbolagets VD. 

Svenska Vindbolaget besitter särskilt god kompetens avseende projektering och
elnätsanslutning och kommer därigenom utgöra en god förstärkning av Eolus
organisation. Svenska Vindbolagets nuvarande VD, Hans-Christian Schulze,
fortsätter som VD i Svenska Vindbolaget. Hans roll kommer bland annat innefatta
koordinering mellan de båda bolagens projektportföljer. Hans-Christian Schulze
kommer dessutom att ta plats i Eolus ledningsgrupp. 

Erik Penser Bankaktiebolag har varit finansiell rådgivare åt Eolus Vind AB vid
förvärvet av Svenska Vindbolaget AB. Eolus Vind AB (publ)För ytterligare information kontakta;

Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind AB, telefon 0705 - 54 00 46

Hans-Christian Schulze, VD Svenska Vindbolaget AB, telefon 0700 - 43 56 46Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2011 kl 13.00. Kort om Eolus
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka
300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36
MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna
etableras under innevarande och nästkommande räkenskapsår. 

Eolus Vind AB har ca 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus och Svenska Vindbolaget, besök gärna
www.eolusvind.com respektive www.svenskavindbolaget.se

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America