Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB Periodisk information/Kvartalsrapport Bokslutskommuniké 1 september 2009 – 31 augusti 2010

Hela verksamhetsåret, 1 september 2009 - 31 augusti 2010

 Nettoomsättningen ökade med 93 % och uppgick till 1 408,8 Mkr (731,0).

 Rörelseresultatet uppgick till 143,1 Mkr (65,1). Resultat efter finansiella
poster uppgick till 130,2 Mkr (71,0). Resultat efter skatt uppgick till 99,0
Mkr (50,8), vilket motsvarar 4,63 kronor (2,81) per aktie. 

 Under verksamhetsåret etablerades 54 vindkraftverk (29) med en total effekt
på 95,6 MW (48,2). 

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 66,7 GWh (39,7) med
en genomsnittlig intäkt på 81 öre / kWh (77). 

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 13,7 MW
genom investering i nio vindkraftverk och avyttring av två begagnade verk. 


Verksamhetsårets fjärde kvartal, 1 juni 2010 - 31 augusti 2010

 Nettoomsättningen ökade med 86 % och uppgick till 550,1 Mkr (296,1).

 Rörelseresultatet uppgick till 52,0 Mkr (25,5). Resultat efter finansiella
poster uppgick till 49,6 Mkr (28,3). Resultat efter skatt uppgick till 36,3 Mkr
(20,0), vilket motsvarar 1,60 kronor (1,11) per aktie. 

 Under kvartalet etablerades och färdigställdes 17 vindkraftverk (10) med en
total effekt på 33,1 MW (18,8). 

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 16,7 GWh (7,9) med
en genomsnittlig intäkt på 77 öre/kWh (73). 

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,8 MW (0)
genom investering i två nya vindkraftverk. 


Övrigt

 Försvarsmakten har genom ett ändrat ställningstagande avseende flygsäkerhet
infört stoppområden kring ett antal militära flygplatser. Trots att
Försvarsmakten i sitt ställningstagande skriver att man inte ska vidta några
åtgärder mot giltiga tillstånd och bygglov inom stoppområdena, så överklagar nu
Försvarsmakten beviljade bygglov i stor skala. Försvarsmaktens agerande
riskerar att fördröja eller i vissa fall helt förhindra framtida
vindkraftsetableringar inom dessa områden. 

 Gustaf Ekberg som tidigare utsetts till verkställande direktör tillträder
tjänsten den 28 oktober. 

 Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm den 29 januari 2011. Styrelsen avser
föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 0,50 kr per aktie. 


Resultat i korthet
                 Q4    Q4   Helår   Helår    
                2010   2009 2009/2010 2008/2009  
Nettoomsättning, Mkr      550,1   296,1  1 408,8   731,0  
Rörelseresultat, Mkr      52,0   25,5   143,1   65,1  
Res e fin poster, Mkr      49,6   28,3   130,2   71,0  
Resultat efer skatt, Mkr    36,3   20,0   99,0   50,8  
Resultat per aktier, kr     1,60   1,11   4,63   2,81  
Under perioden etabl verk, antal 17    10    54    29  
Under perioden etabl verk, MW  33,1   18,8   95,6   48,2  
Nettoförändring egna verk, MW  2,8    2,0   13,7   -0,2  
Elproduktion, GWh        16,7    7,9   66,7   39,7

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America