Hoppa till innehållet

Frågor och svar med anledning av nyhetsrapportering om Nylandsbergen och Kråktorpet

I reportage i SVT Västernorrland berättas idag om de förelägganden Eolus ålagts efter anläggningsarbete i vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen.

Vad är det som hänt i Kråktorpet och Nylandsbergen?

Eolus har fått förelägganden om omedelbara åtgärder kring brister på vissa delar av det omfattande anläggningarbetet. Detta efter att tillsynsmyndigheten (miljökontoret i Sundsvalls kommun) i oktober genomförde en planerad inspektion tillsammans med personal från Eolus. Föreläggandena rör grumling av några vattendrag samt att några vägtrummor inte är anlagda helt i enlighet med villkoren. Dessa förelägganden om åtgärder ska genomföras innan den 31/12 2019.

Vad har detta fått för påverkan på naturen?

Det konstaterades att så kallad grumling av vattendrag förekom på några ställen. Det innebär att grus och finkornigt material kommer ut i vattendrag på ett sätt som inte är meningen vilket kan påverka vatten-och bottenförhållanden samt vattenlevande organismer negativt på vissa platser.

De felaktigt placerade vägtrummorna anses kunna försvåra för eventuell fiskvandring uppströms i de aktuella bäckarna samt kunna störa andra vattenlevande organismer.

Vad gör Eolus nu?

Eolus jobbar med att åtgärda det vi fått föreläggande om och detta sker i dialog med miljökontoret i Sundsvalls kommun som är tillsynsmyndighet. Som bolag samarbetar vi fullt ut med tillsynsmyndigheten.

Vi har redan lämnat in förslag på åtgärder för att hantera de brister som föreläggandena om omedelbara åtgärder gäller. Problem med grumling åtgärdas genom anläggande av naturliga filter på vissa ställen. Vägtrummor åtgärdas genom ombyggnad eller justering.

Påverkas byggnation och driftsättning av parkerna?

De båda parkerna är driftsatta och det förekommer just nu enbart mindre entreprenadarbeten i Kråktorpet. Nylandsbergen är överlämnad till kund i slutet av augusti 2019 och Kråktorpet beräknas överlämnas till kund senast under december 2019.

Hur ser ni på att ni är polisanmälda?

Om tillsynsmyndigheten (i detta fall Sundsvalls kommun genom sitt miljökontor) misstänker att villkor i tillstånden för vindparkerna inte efterföljts är de skyldiga att lämna ärendet till åtalsanmälan. Nu är det upp till åklagare att göra bedömning av ärendet.

Varför har detta kunnat uppstå?

Tillsammans med vår entreprenör utreder vi hur bristerna kunnat uppstå. Självklart ska uppställda villkor efterlevas och uppfyllas och tillsammans med entreprenören arbetar vi på att åtgärda bristerna som påpekats.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America