Hoppa till innehållet

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB
Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, 2014-12-18 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 januari
2015 kl. 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter
från järnvägsstationen). 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 19 januari
2015, dels senast den 19 januari 2015 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt
att delta i årsstämman. Anmälan till stämman görs i första hand via
www.eolusvind.com. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB
”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per
telefon 08 – 402 90 41. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller
organisationsnummer och telefonnummer dagtid. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast den 19 januari 2015 och bör begäras i
god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. 

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för
ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid
stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Eolus Vind AB, Box
95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 19 januari 2015. Om fullmakt och
övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt
övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.eolusvind.com,
och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. 

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslaget till dagordning
 5. Val av protokollförare
 6. Val av två protokolljusterare
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 10. Beslut
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
   koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen
   b) om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
   och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa
   årsstämma
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10b))

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013-2014 lämnas med 1,50
kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 27 januari 2015. Om
stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas
av Euroclear Sweden AB den 30 januari 2015. 

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt
beslut omprinciper för utseende av valberedning (punkt 2, 11-15) 

Valberedningen som bestått av Anders Dahlvig (utsedd av Hans-Göran Stennert),
ordförande, Johan Unger (utsedd av Bengt Johansson), Hans Johansson (utsedd av
Åke Johansson) och Hans-Göran Stennert (styrelseordförande i Eolus), föreslår
årsstämman besluta 
att Eolus bolagsjurist Karl Olsson väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter samt att en
revisor utan revisorssuppleant ska utses, 
att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och med
125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i
bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt avtal. Om skattemässiga
förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för Eolus, ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett
belopp som motsvarar de sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som
bolaget annars hade varit tvunget att erlägga, 
att omval sker av styrelseledamöterna Jan Bengtsson, Fredrik Daveby, Niclas
Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld och Hans-Göran
Stennert, 
att Hans-Göran Stennert omväljs till styrelseordförande,
att registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB väljs
till revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor,
samt 
att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:
Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt
största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största
aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2015.
Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar
utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna
styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills
valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Vid
konstituering av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för
bolagsstyrning (”Koden”) beaktas. Namnen på de tre personer som är utsedda av
envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart
valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman.
Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla
valberedningen. 

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens
uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på
listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som
aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot
som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste
aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av
ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av
annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett
ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av
ny ledamot utsedd av aktieägaren. 

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till
valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till
valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha
rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma
framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på
bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat
som enligt Koden ankommer på valberedningen. 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår följande. Ledande befattningshavare ska erbjudas
marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ledande befattningshavare i
Eolus är de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande VD,
vice VD, CFO och bolagsjurist. Ersättningens nivå för den enskilde
befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens,
erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pensionsförmån
samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön och icke monetära förmåner.
Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda samtliga ledande befattningshavare en
rörlig ersättning som maximalt uppgår till en månadslön per år. Den rörliga
lönen ska baseras på att ett eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa mål
uppnås. Målen ska utformas med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. Bolaget ska även ha möjlighet att erbjuda ledande
befattningshavare ett aktiesparprogram som innebär att bolaget ersätter
kostnaden för att, tre år efter utbetalning av rörlig ersättning, förvärva
hälften så många aktier som befattningshavaren förvärvat för sin rörliga
ersättning och då fortfarande äger. I den mån styrelseledamot utför arbete för
Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för
eventuell ersättning för sådant arbete, dock att styrelseledamot inte ska
omfattas av eventuellt aktiesparprogram som gäller för andra ledande
befattningshavare. Bolaget föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det. 

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier
i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375
aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5. Bolaget
innehar inga egna aktier. 

Årsredovisning, revisionsberättelse, och fullständigt beslutsunderlag i övrigt
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre
veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande
direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets
förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen. 

                    
              Hässleholm i december 2014
               Eolus Vind AB (publ)
                  Styrelsen

                    

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18
december 2014 kl. 11.00. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över 460 av
de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America