Hoppa till innehållet

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB
Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, 2013-12-18 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till
årsstämma lördagen den 25 januari 2014 kl 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med
adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen). 

Deltagande

Den aktieägare som önskar delta på stämman:

 -- ska vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden
   AB gör per den 20 januari 2014 samt
 -- ska ha anmält sig hos bolaget senast den 20 januari 2014 före klockan
   16.00. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/registreringsnummer,
   telefonnummer, adress samt i förekommande fall uppgift om ombud och
   biträden.
 -- Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för
   att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den
   av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta
   förvaltaren härom i god tid före den 20 januari 2014, då sådan registrering
   måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som
   Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.Anmälan till stämman görs i första hand via www.eolusvind.com alternativt per
post till adress: 
Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 STOCKHOLM
eller per telefon 08 – 402 90 41. 

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag och
fullmaktsformulär, finns tillgängliga på bolagets kontor på Tredje Avenyen 3,
Hässleholm och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Samtliga ovan nämnda handlingar kommer också att finnas tillgängliga på
bolagets hemsida www.eolusvind.com senast den 27 december 2013. 

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktören ska
lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

I bolaget finns totalt 24 907 000 aktier fördelade på 1 285 625 A-aktier med en
röst per aktie och 23 621 375 B-aktier med en tiondels röst per aktie. Antal
röster uppgår totalt till 3 647 762,5. 

Förslag till dagordning

1.    Stämman öppnas
2.    Val av ordförande på stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordningen
5.    Val av protokollförare
6.    Val av protokolljusterare
7.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8.    Anförande av verkställande direktören
9.    Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och
revisionsberättelse 

10.   Beslut
        a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning 
          och koncernbalansräkning
         b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt
fastställd balansräkning samt 
           beslut om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om
vinstutdelning 
         c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör 

11.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12.   Fastställande av arvoden till styrelseledamöter
13.   Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
14.   Val av revisor och fastställande av arvode till revisor
15.   Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
16.   Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt
ställe utser, att vidta de 
     smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig
nödvändiga för 
     registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
17.   Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen 
18.   Stämmans avslutande


Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen föreslår Eolus bolagsjurist Karl Olsson som ordförande
vid stämman. 

Punkt 10: Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående vinstmedel om
570 484 709 kronor, disponeras så att till aktieägare utdelas 1,50 kronor per
aktie, totalt 37 360 500 kronor och att 533 124 209 kronor överförs i ny
räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 januari 2014. För det
fall årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske
den 3 februari 2014. Styrelsen anser att förslaget är förenligt med
försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Föreslagen utdelning anses
vara försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen efter räkenskapsårets
utgång. Vidare bedöms föreslagen vinstutdelning försvarlig med hänsyn till de
krav som ställs på såväl moderbolagets som koncernens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Punkt 11: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden
intill nästa årsstämma hållits ska uppgå till 7, vilket är oförändrat antal
ledamöter. Inga suppleanter ska utses. 

Punkt 12: Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen utgår med 1 000
000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar
av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Om
skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning
att det är kostnadsneutralt för Eolus Vind AB, ska möjlighet ges att fakturera
styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall
arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt
enligt lag. 

Punkt 13: Valberedningen förslår omval av samtliga ledamöter: Jan Bengtsson,
Fredrik Daveby, Niclas Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt
Simmingsköld och Hans-Göran Stennert. Hans-Göran Stennert föreslås för omval
som styrelseordförande. 

Punkt 14: Valberedningen föreslår att till revisor välja registrerade
revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år med
auktoriserade revisorn Håkan Persson som huvudansvarig revisor samt
auktoriserade revisorn Johan Thuresson som medansvarig revisor. Arvode till
revisor ska utgå enligt avtal. 

Punkt 15 Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning
ska utses inför årsstämman 2015 enligt tidigare tillämpad modell. Denna innebär
att valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre
röstmässigt största ägarna per den 31 maj 2014 jämte styrelseordföranden. 

Hässleholm i december 2013
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420
av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63
MW och en beräknad årlig produktion på ca 154 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

I anslutning till årsstämman arrangerar Eolus ett seminarium – Vägen till
framtiden med start kl 9.00. Se Eolus hemsida www.eolusvind.com för program och
anmälan.

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America