Hoppa till innehållet

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB
Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, 2011-12-21 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till
årsstämma lördagen den 28 januari 2012 kl 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med
adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen). 


Deltagande
Den aktieägare som önskar deltaga på stämman:

 -- skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear
   Sweden AB gör per den 23 januari 2012 samt
 -- skall ha anmält sig hos bolaget senast den 23 januari 2012. Vid anmälan
   skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress
   samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att
äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före den 23 januari 2012, då sådan registrering måste vara
verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB
gör per nämnda datum. 

Anmälan till stämman görs i första hand via www.eolusvind.com alternativt per
post till adress: 
Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 STOCKHOLM
eller per telefon 08 – 402 90 41. 

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag och yttranden
enligt punkterna 11-14 nedan, samt fullmaktsformulär, finns tillgängliga på
bolagets kontor på Tredje Avenyen 3, Hässleholm och sänds till aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer
också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.eolusvind.com från och
med fredag den 30 december 2011. 

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktören ska
lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

I bolaget finns totalt 24 907 000 aktier fördelade på 1 285 625 A-aktier med en
röst per aktie och 23 621 375 B-aktier med en tiondels röst per aktie. Antal
röster uppgår totalt till 
3 647 762,5.


Förslag till dagordning
1.  Stämman öppnas
2.  Val av ordförande på stämman
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Godkännande av dagordningen
5.  Val av protokollförare på stämman
6.  Val av justeringsmän
7.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8.  Anförande av verkställande direktören
9.  Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
10. Beslut
   a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och 
     koncernbalansräkning
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd
balansräkning samt 
     beslut om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om
vinstutdelning 
   c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
15. Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe
utser, att vidta de 
   smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig
nödvändiga för 
   registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen 
17. Stämmans avslutande


Beslutsförslag i sammandrag

2 – Val av ordförande på stämman
Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen Eolus bolagsjurist Karl
Olsson. 

10 b – Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 602 861
882 kronor, disponeras så att till aktieägare utdelas 1,00 kronor per aktie,
totalt 24 907 000 kronor och att 577 954 882 kronor överförs i ny räkning. Som
avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 1 februari 2012. För det
fall årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske
måndagen den 6 februari 2012. Styrelsen anser att förslaget är förenligt med
försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Föreslagen utdelning anses
vara försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen efter räkenskapsårets
utgång. Vidare bedöms föreslagen vinstutdelning försvarlig med hänsyn till de
krav som ställs på såväl moderbolagets som koncernens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

11, 12 och 13 – Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter,
arvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande 
I enlighet med beslut på årsstämman 2011 har en valberedning inrättats.
Valberedningen består av Per Ludvigsson, representerande Hans-Göran Stennert,
Niclas Eriksson, representerande Bengt Johansson, Hans Johansson,
representerande Åke Johansson och Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande.
Valberedningens ordförande är Per Ludvigsson. Valberedningen har avgett
följande förslag: 

(a)  Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits skall
uppgå till åtta, vilket innebär en ökning med en. Inga suppleanter skall utses. 

(b)  Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 875 000 kronor, varav 250 000
kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av de övriga
styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Om skattemässiga
förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för Eolus Vind AB, skall möjlighet ges att fakturera
styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall
arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt
enligt lag. 

(c)  Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

(d)  Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Daveby, Natsue
Ellesson, Sigrun Hjelmqvist, Bengt Johansson, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran
Stennert samt Ingvar Svantesson. Nyval föreslås av Thord Johansson som
styrelseledamot. 
Thord Johansson är född 1955 och är bland annat arbetande styrelseordförande i
ITAB Shop Concept AB och XANO Industri AB. 

(e)  Hans-Göran Stennert föreslås för omval som styrelseordförande.


14 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses
inför årsstämman 2013 enligt tidigare tillämpad modell. Denna innebär att
valberedningen skall bestå av en ledamot representerande envar av de tre
röstmässigt största ägarna per den 31 maj 2012 jämte styrelseordföranden. 


Hässleholm i december 2011
Eolus Vind AB (publ)
StyrelsenFör ytterligare information kontakta:
Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 - 54 00 46
Per Witalisson, vice VD, telefon 0702 - 65 16 15Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av omkring 330 av de cirka 2 000 som idag finns i Sverige.
Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en
installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh
miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

I anslutning till stämman arrangerar Eolus ett seminarium – Hållbar Framtid med
start kl 09.00. Se Eolus hemsida www.eolusvind.com/hållbarframtid för program
och anmälan.

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America