Hoppa till innehållet

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm den 18 december 2018

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 26 januari 2019 kl. 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter från järnvägsstationen).

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 januari 2019, dels senast den 21 januari 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan till stämman görs i första hand via https://www.eolusvind.com/ir-finansiellt/bolagsstyrning/bolagsstamma/. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08 – 402 90 41. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 januari 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten för den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 21 januari 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.eolusvind.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslaget till dagordning
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen
  2. om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

 1. Fredrik Daveby (omval)
 2. Sigrun Hjelmquist (omval)
 3. Hans Johansson (omval)
 4. Hans Linnarson (omval)
 5. Bodil Rosvall Jönsson (omval)
 6. Hans-Göran Stennert (omval)
 7. Jan Johansson (nyval)
 8. Val av revisor
 9. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma
 10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 11. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2017-2018 lämnas med 1,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 januari 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 1 februari 2019.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om

principer för utseende av valberedning (punkt 2, 10-13)

Valberedningen som bestått av Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert), ordförande, Ingvar Svantesson (utsedd av Bengt Johansson), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson) och Hans-Göran Stennert (styrelseordförande i Eolus), föreslår årsstämman besluta
att Eolus bolagsjurist Karl Olsson väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter samt att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 375 000 kronor (höjning med 25 000 kronor jämfört med föregående år) till styrelseordförande och med 175 000 kronor (höjning med 25 000 kronor jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt avtal,
att omval sker av styrelseledamöterna Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert samt nyval av Jan Johansson,
att Hans-Göran Stennert omväljs till styrelseordförande, samt
att registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor; PricewaterhouseCoopers AB upplyser att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Jan Johansson, född 1959. Civilingenjör Väg och Vatten från LTH. Johansson är till årsskiftet 2018/2019 verksam som VD för Malmö Cityfastigheter AB och har tidigare varit verksam inom Peab-koncernen bland annat som dess koncernchef. Han är oberoende av bolaget och bolagsledningen och av större aktieägare. Han innehar 2 000 aktier av serie B i Eolus Vind AB.

Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

(punkt 14)

Förslag föreligger om följande principer för valberedning.

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2019. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Vid konstituering av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) beaktas. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla valberedningen.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår följande. Ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ledande befattningshavare i Eolus är de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande VD, vice VD, CFO, Chef Project Delivery och bolagsjurist. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pensionsförmån samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön och icke monetära förmåner. Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare en rörlig ersättning som maximalt uppgår till fyra månadslöner för VD och vice VD, samt maximalt tre månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Den rörliga lönen ska baseras på att ett eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa mål uppnås. Målen ska utformas med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Bolaget ska även ha möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare ett aktiesparprogram som innebär att bolaget ersätter kostnaden för att, tre år efter utbetalning av rörlig ersättning, förvärva hälften så många aktier som befattningshavaren förvärvat för sin rörliga ersättning och då fortfarande äger. Deltagande i aktiesparprogrammet är maximerat till motsvarande högst en månadslön för samtliga ledande befattningshavare. I den mån styrelseledamot utför arbete för Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning för sådant arbete, dock att styrelseledamot inte ska omfattas av eventuellt aktiesparprogram som gäller för andra ledande befattningshavare. Bolaget föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen.

Hässleholm i december 2018
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 8 200 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America