Hoppa till innehållet

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB
Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, 2016-12-20 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 januari
2017 kl. 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter
från järnvägsstationen). 

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 januari
2017, dels senast den 23 januari 2017 till bolaget anmäler sin avsikt att delta
i årsstämman. 

Anmälan till stämman görs i första hand via www.eolusvind.com. Anmälan kan även
ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08 – 402 90 41. Vid anmälan ska
anges namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer dagtid. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast den 23 januari 2017 och bör begäras i
god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. 

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för
ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och
daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis
eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas
anmälan. Handlingen ska styrka rätten för den som undertecknat fullmakten att
utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid
stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Eolus Vind AB, Box
95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 23 januari 2017. Om fullmakt och
övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt
övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.eolusvind.com,
och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. 

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslaget till dagordning
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
   koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen
   b) om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
   och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa
   årsstämma
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2015-2016 lämnas med 1,50
kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 31 januari 2017. Om
stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas
av Euroclear Sweden AB den 3 februari 2017. 

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt
beslut omprinciper för utseende av valberedning (punkt 2, 10-14) 
Valberedningen som bestått av Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert),
ordförande, Ingvar Svantesson (utsedd av Bengt Johansson), Hans Johansson
(utsedd av Åke Johansson) och Hans-Göran Stennert (styrelseordförande i Eolus),
föreslår årsstämman besluta 

att Eolus bolagsjurist Karl Olsson väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter samt att en
revisor utan revisorssuppleant ska utses, 
att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor (föregående år 350 000 kronor)
till styrelseordförande och med 150 000 kronor (föregående år 150 000 kronor)
vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att
arvode till revisor utgår enligt avtal. Om skattemässiga förutsättningar finns
för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
Eolus, ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot
fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som
motsvarar de sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som bolaget annars
hade varit tvunget att erlägga, 
att omval sker av styrelseledamöterna Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmquist, Hans
Johansson och Hans-Göran Stennert, samt nyval av Hans Linnarson och Bodil
Rosvall Jönsson. Det noteras att Jan Bengtsson avböjt omval, 
att Hans-Göran Stennert omväljs till styrelseordförande,
att registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor;
PricewaterhouseCoopers AB upplyser att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi
kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt
valberedningens förslag, samt 
att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:
Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt
största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största
aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2017.
Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar
utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna
styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills
valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Vid
konstituering av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för
bolagsstyrning (”Koden”) beaktas. Namnen på de tre personer som är utsedda av
envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart
valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman.
Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla
valberedningen. 

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens
uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på
listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som
aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot
som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste
aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av
ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av
annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett
ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av
ny ledamot utsedd av aktieägaren. 

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till
valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till
valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha
rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma
framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på
bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat
som enligt Koden ankommer på valberedningen. 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår följande. Ledande befattningshavare ska erbjudas
marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ledande befattningshavare i
Eolus är de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande VD,
vice VD, CFO och bolagsjurist. Ersättningens nivå för den enskilde
befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens,
erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pensionsförmån
samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön och icke monetära förmåner.
Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda samtliga ledande befattningshavare en
rörlig ersättning som maximalt uppgår till en månadslön per år. Den rörliga
lönen ska baseras på att ett eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa mål
uppnås. Målen ska utformas med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. Bolaget ska även ha möjlighet att erbjuda ledande
befattningshavare ett aktiesparprogram som innebär att bolaget ersätter
kostnaden för att, tre år efter utbetalning av rörlig ersättning, förvärva
hälften så många aktier som befattningshavaren förvärvat för sin rörliga
ersättning och då fortfarande äger. I den mån styrelseledamot utför arbete för
Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för
eventuell ersättning för sådant arbete, dock att styrelseledamot inte ska
omfattas av eventuellt aktiesparprogram som gäller för andra ledande
befattningshavare. Bolaget föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det. 

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att § 3 i bolagsordningen ändras från

”Bolagets verksamhet skall bestå av projektering, drift och investeringar i
vindkraftverk, investeringar i energiföretag och därmed förenlig verksamhet i
och utom Sverige.” 

till

”Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva
projektutveckling, byggnation, försäljning, drift och förvaltning av
vindkraftsanläggningar, andra anläggningar avseende förnybar energi och
anläggningar för energilagring, samt därmed förenlig verksamhet.” 

Övrig information
Beslut enligt punkt 16 förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna. 

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier
i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375
aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5. Bolaget
innehar inga egna aktier. 

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre
veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande
direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets
förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen.               Hässleholm i december 2016
               Eolus Vind AB (publ)
                  Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
20/12 2016 kl. 14.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America