Hoppa till innehållet

Kallelse till extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB
Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, 2011-08-12 16:04 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, (”Eolus”) kallas härmed
till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2011 kl 13.00 i Kulturhuset i
Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen). 

Deltagande
Den aktieägare som önskar deltaga på stämman:

- skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden
AB gör per den 25 augusti 2011 samt 

- skall ha anmält sig hos bolaget senast den 29 augusti 2011. Vid anmälan skall
uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress samt i
förekommande fall uppgift om ombud och biträden. Ombud samt företrädare för
juridisk person ombeds att inge behörighetshandlingar före stämman.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att
äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av
Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god
tid före den 25 augusti 2011, då sådan registrering måste vara verkställd för
att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda
datum. 

Anmälan kan ske per post till Eolus Vind AB ”Extra bolagsstämma”, Box 95, 281
21 HÄSSLEHOLM, per fax 0451 - 491 40 eller via e-post info@eolusvind.com. 

Fullständigt beslutsförslag och yttranden enligt punkten 8 finns tillgängliga
på bolagets kontor på Stortorget 11, Hässleholm och sänds till aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer
också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.eolusvind.com från och
med tisdag den 16 augusti 2011. 

I bolaget finns totalt 22 643 000 aktier fördelade på 1 285 625 A-aktier med en
röst per aktie och 21 357 375 B-aktier med en tiondels röst per aktie. Antal
röster uppgår totalt till 3 421 362,5. 

Förslag till dagordning

1.   Stämman öppnas
2.   Val av ordförande på stämman
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.   Godkännande av dagordningen
5.   Val av protokollförare på stämman
6.   Val av justeringsmän
7.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8.   Beslut om apportemission
9.   Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt
ställe utser, att vidta de 
     smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig
nödvändiga för 
     registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
10.   Stämmans avslutande


Beslutsförslag i sammandrag

2 - Val av ordförande på stämman
Till ordförande vid bolagsstämman föreslås Karl Olsson, bolagsjurist.

8 - Beslut om apportemission
Eolus har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna till Svenska Vindbolaget
AB avseende förvärv av samtliga 1 430 aktier i Svenska Vindbolaget AB.
Vederlaget för aktierna i Svenska Vindbolaget utgörs av 2 264 000 aktier av
serie B i Eolus Vind AB. Aktieöverlåtelsen är villkorad av att den extra
bolagsstämman i Eolus fattar beslut om att nyemittera aktier till fullbordande
av förvärvet. 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av 2 264 000 aktier av
serie B, att använda som vederlag vid förvärvet. Nyemissionen innebär en ökning
av aktiekapitalet med 2 264 000 kronor. 

Bakgrunden till förslaget är följande. Eolus och Svenska Vindbolaget driver i
dagsläget några gemensamma projekt. Svenska Vindbolaget har systematiskt, på
kort tid och med stor skicklighet byggt upp en stark projektportfölj, som i
dagsläget omfattar drygt 500 platser för vindkraftverk, varav drygt 50 med
färdiga tillstånd. Eolus styrelse bedömer att Vindbolagets projektportfölj
geografiskt kompletterar Eolus portfölj väl. Tack vare Eolus långa erfarenhet
av att etablera vindkraftverk bedömer såväl styrelsen i Eolus som ägarna till
Svenska Vindbolaget att utvecklingen av den gemensamma projektportföljen kommer
att kunna bedrivas effektivare och därmed till lägre kostnad till följd av
förvärvet. Förvärvet förväntas även leda till en ökad etableringstakt.
Vindbolagets personal besitter hög kompetens avseende elnätsanslutningar.
Vindbolagets personal kommer att fortsatt vara verksamma inom Eoluskoncernen
efter förvärvet. 

De väsentligaste villkoren för nyemissionen är följande: De nuvarande
aktieägarna i Svenska Vindbolaget AB; Hans-Christian Schulze, Elias Jacobsson,
Förvaltnings AB Ulf Gustafsson i Vetlanda, Kieryd Gård AB, Sandra Holm Schulze,
Richard Larsson och Jacob Nilsson skall teckna de nyemitterade aktierna i samma
proportion som de är aktieägare i Svenska Vindbolaget. Teckning av aktierna
skall ske på särskild teckningslista och skall äga rum på dagen för den extra
bolagsstämman. Överteckning kan ej ske. 

De teckningsberättigade skall som betalning (apportegendom) tillskjuta samtliga
aktier i Svenska Vindbolaget AB till Eolus på dagen för den extra
bolagsstämman. 

Teckningskursen för varje nyemitterad aktie i Eolus har beräknats till 47,20
kronor, vilket motsvarade den volymvägda genomsnittskursen för Eolusaktien
under de senaste fem handelsdagarna före förvärvet. Bolaget beräknas tillföras
apportegendom till ett sammanlagt värde om 106,9 miljoner kronor. Efter
apportemissionen kommer de tidigare ägarna till Svenska Vindbolaget att äga
9,09 procent av totalt antal utestående aktier och motsvarande 9,58 procent av
antalet utestående B-aktier i Eolus. Apportemissionen innebär en utspädning om
9,09 procent av antalet aktier och 6,21 procent av antalet röster i Eolus. 

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med
avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

Handlingar inför stämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om apportemission, redogörelser och
yttranden enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt
på bolagets hemsida www.eolusvind.com och hos bolaget senast från och med den
16 augusti 2011. Handlingar enligt ovan skickas även till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. 


Hässleholm den 12 augusti 2011

Styrelsen i Eolus Vind AB (publ)
Kort om Eolus
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka
300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36
MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna
etableras under innevarande och nästkommande räkenskapsår. 

Eolus Vind AB har ca 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus och Svenska Vindbolaget, besök gärna
www.eolusvind.com respektive www.svenskavindbolaget.se

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America