Hoppa till innehållet

Kallelse till extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm den 21 juli 2020

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 augusti 2020 kl. 11 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter från järnvägsstationen). Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 augusti 2020, dels senast den 21 augusti 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman, gärna före kl. 16.00.
Anmälan till stämman görs i första hand via bolagets webbplats https://www.eolusvind.com/ir-finansiellt/bolagsstyrning/bolagsstamma/. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08 – 402 90 41. Vid anmälan ska aktieägaren ange namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuellt biträdes namn. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan ska följa instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara genomförd per den 21 augusti 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Om aktieägare ska företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och daterad. Fullmakt får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling uppvisas. Handlingen ska styrka rätten för den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 21 augusti 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.eolusvind.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Åtgärder med anledning av coronaviruset

Som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att aktieägare i bolaget ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman genom att förhandsrösta. Avsikten med styrelsens beslut är att reducera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. Bolaget avråder från att närvara i stämmolokalen och vill uppmana sina aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till förhandsröstning.

Förhandsröstning

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken, använda ett formulär för anmälan och förhandsröstning som finns tillgänglig via bolagets webbplats, www.eolusvind.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

 • Förhandsröstningsformuläret ska skickas till bolaget per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu eller per post till Eolus Vind AB ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.
 • Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att avge sin förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till elektronisk förhandsröstning finns på bolagets webbplats, www.eolusvind.com, samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.
 • Förhandsröstningsformuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 21 augusti 2020, gärna före kl. 16.00.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas förhandsröstningsformuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Övriga åtgärder i anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset i samband med stämman har bolaget vidare beslutat att vidta följande åtgärder:

 • ingen dryck och förtäring kommer att serveras vid stämman,
 • antalet närvarande icke aktieägare kommer att i möjligaste mån begränsas, och
 • stämman kommer att minimeras i tid, dock utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom förhandsröstning enligt ovan. Bolaget följer den fortsatta utvecklingen noga och kommer vid behov att på sin webbplats, www.eolusvind.com, uppdatera informationen om vilka åtgärder som vidtas i samband med stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändringar i bolagsordningen, inklusive omläggning av bolagets räkenskapsår och införande av omvandlingsförbehåll
 8. Avslutning

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att Eolus bolagsjurist Karl Olsson ska väljas till ordförande för stämman.

Beslut om ändringar i bolagsordningen, inklusive omläggning av bolagets räkenskapsår

och införande av omvandlingsförbehåll (punkt 7)

I syfte att minska effekterna av säsongsvariationer på bolagets redovisning föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagets räkenskapsår så att detta löper från och med 1 januari till och med 31 december. I anslutning härtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret ska förlängas till och med den 31 december 2020 och således omfatta 16 månader. Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra nuvarande § 13 i bolagsordningen i enlighet med följande.

Nuvarande § Nuvarande lydelse Föreslagen § Föreslagen lydelse
§ 13 Bolagets räkenskapsår är 1/9 – 31/8.

§ 14 Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att bolagsstämma, utöver att kunna hållas i Hässleholm, även ska kunna hållas i Malmö, Göteborg och Stockholm, genom att inkludera en ny § 9 i bolagsordningen i enlighet med följande.

Föreslagen § Föreslagen lydelse
§ 9 Bolagsstämma skall hållas i Hässleholm, Malmö, Göteborg eller Stockholm.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att ett omvandlingsförbehåll införs som ett nytt stycke i § 5 i bolagsordningen, och som följd därav att även bestämmelsen om högsta och lägsta antalet akter i första stycket i samma paragraf ändras, i enlighet med följande.

Nuvarande § Nuvarande lydelse Föreslagen § Föreslagen lydelse
§ 5 Aktierna kan vara dels A-aktier, dels B-aktier. A-aktie medför 1 och B-aktier 1/10 röst. A-aktier kan utges till ett antal om lägst 1.028.500 och högst 4.114.000 och B-aktier till ett antal om lägst 17.085.900 och högst 68.343.600. Vid en ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknats av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. § 5 Antalet aktier skall vara lägst 18.114.400 och högst 72.457.600. Aktierna kan vara dels A-aktier, dels B-aktier. A-aktie medför 1 röst och B-aktier 1/10 röst. A-aktier kan utges till ett antal om högst 4.114.000 och B-aktier till ett antal om högst 68.343.600.

Vid en ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknats av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

På begäran av en aktieägare skall A-aktier (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till motsvarande antal B-aktier. Begäran om omvandling får ske under januari och juli månad varje år (”Omvandlingsperioderna”). Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall ha inkommit till styrelsen senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod.

Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter utan dröjsmål anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Slutligen, i syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av nuvarande § 1, § 10 och § 14 i bolagsordningen i enlighet med följande.

Nuvarande § Nuvarande lydelse Föreslagen § Föreslagen lydelse
§ 1 Bolagets firma är Eolus Vind Aktiebolag (publ).

§ 1 Bolagets företagsnamn är Eolus Vind Aktiebolag (publ).

§ 10 För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 14 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 15 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bemyndigande
Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Majoritetskrav
Stämmans beslut om ändringar i bolagsordningen, inklusive omläggning av bolagets räkenskapsår och införande av omvandlingsförbehåll, kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till ändringar i bolagsordningen, inklusive omläggning av bolagets räkenskapsår och införande av omvandlingsförbehåll, kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Förslaget sänds dessutom, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hässleholm i juli 2020
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 300 MW åt kunder varav cirka 745 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 26 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America