Hoppa till innehållet

Kävlingeborna vill inte att kommunen stoppar vindkraft i Öresund

Invånarna i Kävlinge och Lomma är oroade över höga elpriser och klimatförändringar. Åtta av tio är positivt inställda till vindkraft och lika stor andel vill att Kävlinge kommun ska tillstyrka miljöprövning av vindkraftsparken Sjollen i Öresund. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Eolus. 

Eolus vill bygga Sjollen vindkraftspark i Öresund – en havsbaserad anläggning som med endast 23 vindkraftverk skulle producera 1,1–1,3 TWh förnybar el om året. Detta motsvarar cirka tio procent av hela Skånes nuvarande elkonsumtion och skulle bli ett viktigt tillskott till en växande region som tyngs av höga elpriser.

– Den ofta polariserade debatten om vindkraft kan göra att politiker tror att motståndet är större än det faktiskt är. Det har visat sig i flera undersökningar runtom i landet. Att vi får svart på vitt att kävlingeborna vill att vi ska gå vidare med Sjollen-projektet känns väldigt bra. Vi vet ju att det är en av få havsbaserade vindkraftsparker i Sverige som faktiskt kan byggas och kopplas in på elnätet redan 2027, säger Anna Lundsgård, chef för havsbaserad vindkraft på Eolus.

Omfattande miljöutredning

De senaste åren har Eolus genomfört omfattande utredningar och påverkansbedömningar inför en tillståndsprövning av Sjollen vindkraftspark. När bolaget inom kort skickar in den slutgiltiga tillståndsansökan ska den bedömas av Mark- och miljödomstolen, i enlighet med den omfattande svenska miljölagstiftningen. Som processen ser ut ska berörda kommuner – i detta fall Malmö och Kävlinge – tillstyrka att vindkraftsparken prövas. Gör man inte det utan väljer att använda sitt kommunala veto omöjliggör man för en fortsatt miljöprövning. Politiker i Malmö har i ett tidigt skede meddelat att de är positiva till planerna, medan Kävlinges styrande politiker under samrådstiden gjorde klart att man ville stoppa vindkraftsparken.

Det är mot bakgrund av detta som Eolus valt att ge opinionsinstitutet Novus i uppdrag att undersöka kävlingebornas åsikter i frågan. Och det visar sig alltså att allmänheten i Kävlinge ser behovet av förnybar elproduktion och vill låta Sjollenprojektet prövas.

Många är för vindkraft 

I Novus undersökning, som genomfördes under mars-april 2023, framgår att nära åtta av tio kävlingebor tycker att Mark- och miljödomstolen bör få bedöma om det är lämpligt att bygga en vindkraftspark norr om Sjollengrundet. Kävlinge kommun styrs av M, SD och KD – partier som lokalt meddelat att de vill stoppa vindkraftsparken. Men även bland de kävlingebor som sympatiserar med rådande styre är en klar majoritet för att låta planerna på den havsbaserade vindkraftsparken prövas; endast 28 procent av dem som uppger att de skulle rösta på M, SD eller KD om det var kommunval idag anser att kommunen bör använda sitt veto för att stoppa vindkraftsparken. För oppositionspartierna är motsvarande siffra sju procent. 

– Vi ser att bland unga såväl som äldre, kvinnor såväl som män, så är en överväldigande majoritet positivt inställd till att låta pröva möjligheten att på ett säkert sätt producera förnybar el i en vindkraftspark i Öresund. Det är såklart mycket glädjande och visar på att kävlingeborna är angelägna om lägre elpriser och en grönare framtid, avslutar Anna Lundsgård

I grannkommunen Lomma är ännu fler positiva till planerna. Såväl Kävlinge- som lommabor är positivt inställda till vindkraft i allmänhet (79 % i Kävlinge och 82 % i Lomma) och en stor majoritet ser ett behov av ökad elproduktion i södra Sverige under de kommande fem åren. 

Läs Novus undersökning här!

Eolus vill bygga en vindkraftspark i Öresund som med 23 vindkraftverk skulle producera 1,1–1,3 TWh förnybar el om året vilket motsvarar 10 procent av hela Skånes nuvarande elkonsumtion.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America