Hoppa till innehållet

Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2017

Eolus Vind AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2017

Hässleholm, 2017-01-28 18:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2017 fastställdes
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret
2015/2016. 

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under
räkenskapsåret 2015/2016. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med
1,50 kronor per aktie. Tisdagen den 31 januari 2017 fastställdes som
avstämningsdag för utdelningen. 

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att öka antalet
styrelseledamöter från fem till sex stycken. 

Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist, Hans Johansson samt Hans-Göran Stennert
omvaldes till styrelseledamöter. Hans Linnarson och Bodil Rosvall Jönsson
nyvaldes till styrelseledamöter. 

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställdes.

Registrerade revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB omvaldes till revisor
med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. 

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i
kallelsen. 

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2018 års stämma
enligt tidigare tillämpad modell. 

Stämman beslutade om förändrad lydelse av § 3 i bolagsordningen. Ny lydelse är
”Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva
projektutveckling, byggnation, försäljning drift och förvaltning av
vindkraftsanläggningar, andra anläggningar avseende förnybar energi och
anläggningar för energilagring, samt därmed förenlig verksamhet”. 

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftsseminarium med temat
”Kraften i klimatomställningen” med cirka 300 deltagare. 

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
28 januari 2017 kl. 18.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 23 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 50 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 200 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America