Hoppa till innehållet

Kommuniké från extra bolagsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 2 juni 2015 i Hässleholm

Eolus Vind AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 2 juni 2015 i
Hässleholm

Hässleholm, 2015-06-02 11:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Vid extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 2 juni 2015 beslutades att
till aktieägarna överföra 249,1 MSEK, motsvarande 10 SEK per aktie. 

Den extra bolagsstämman beslutade att värdeöverföringen skall ske i enlighet
med det förslag styrelsen framlagt innebärande en split av befintliga aktier
med automatisk inlösen av varannan aktie efter spliten. 

Antalet aktier ökar därmed tillfälligt från 24 907 000 till 49 814 000, varav 2
571 250 är aktier av serie A och 47 242 750 är aktier av serie B.
Avstämningsdag vid Euroclear för genomförande av uppdelning av aktierna är den
10 juni 2015. Sista dagen för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att
erhålla inlösenaktier kommer därmed att infalla den 8 juni 2015 och första
dagen för handel med Bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier kommer
att infalla den 9 juni 2015. Inlösenaktierna kommer att vara föremål för handel
från och med 12 juni 2015 till och med 26 juni 2015. Handel med inlösenaktier
av serie B kommer att ske på Nasdaq Stockholm. Handel med inlösenaktier av
serie A kommer att ske genom Erik Penser Banks försorg. Avstämningsdag för rätt
att erhålla inlösenlikvid föreslås vara den 30 juni 2015. Utbetalning av
inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden AB den 3 juli
2015. 

Efter genomförd inlösen kommer antalet aktier i bolaget att återgå till 24 907
000 varav 1 285 625 är av serie A och 23 621 375 är av serie B. 

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2
juni 2015 kl. 11.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 155 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America