Hoppa till innehållet

Reviderad prognos och anpassning av verksamheten

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Reviderad prognos och anpassning av verksamheten

Hässleholm, 2012-08-30 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Styrelsen för Eolus Vind AB har tidigare kommunicerat en resultatprognos för
innevarande räkenskapsår innebärande etablering av cirka 90 verk och ett
förväntat resultat efter finansiella poster inom ett intervall mellan 150 och
180 MSEK. Det kan nu konstateras att resultatprognosen inte kommer att kunna
infrias. 

Några vindkraftverk kommer fortfarande att vara under provdrift på balansdagen
den 31 augusti 2012 och kommer därför inte att kunna avräknas förrän under
nästa räkenskapsår. 

Låga priser på el och elcertifikat under sommarmånaderna har dels inneburit en
trögare försäljningsprocess avseende nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar och
dels ett sämre utfall från den egna elproduktionsverksamheten än vad som
tidigare förväntats. 

Några affärer som planerats att genomföras under augusti kommer inte att kunna
slutföras förrän under september, däribland den tidigare offentliggjorda
försäljningen av det 80 MW stora vindkraftsprojektet Mullbergs. 

Med beaktande av ovanstående faktorer bedömer styrelsen att det operationella
resultatet för helåret marginellt kommer att överstiga det som redovisades som
ackumulerat resultat i delårsrapporten för det tredje kvartalet (101 MSEK). 

Styrelsen har fattat beslut om att omgående inleda en process omfattande en
omstrukturering av bolagets verksamhet för att säkerställa en god lönsamhet
även under rådande marknadsförutsättningar. De planerade åtgärderna omfattar
personalneddragningar, koncentration av verksamheten till färre kontor och viss
omorganisation. Fackliga förhandlingar kommer att inledas och varsel kommer att
lämnas omfattande ca 25 personer (av totalt 62). 

Avsättning för omstruktureringskostnader kommer att göras i bokslutet för
fjärde kvartalet med ca 10 MSEK. 

Med de redovisningsprinciper som bolaget tillämpar, så påverkar orealiserade
värdeförändringar på utestående finansiella instrument varken resultaträkningen
eller eget kapital. Upplysning om marknadsvärden på utestående finansiella
instrument har dock lämnats i bolagets finansiella rapporter. 

Bolaget planerar en övergång till redovisning baserad på IFRS och kommer därför
att i fjärde kvartalet redovisa värdeförändringen för utestående valutaterminer
i resultaträkningen. På grund av den svenska kronans kraftiga förstärkning mot
Euron under kvartalet bedöms effekten uppgå till ca -40 Mkr. I grunden är dock
den starka svenska kronan positiv för bolagets framtida lönsamhet. 

Utestående räntesäkringsinstrument beräknas ha ett negativt marknadsvärde
omkring 25 MSEK. Även detta belopp kommer att belasta helårsresultatet vid en
övergång till redovisning baserad på IFRS. Värdeförändringen är dock hänförlig
till perioder före fjärde kvartalet. 

Både styrelsen och företagsledningen har en positiv syn på utvecklingen av
bolagets kärnverksamhet. Behovet av förnybar elproduktion i form av vindkraft
kommer att vara stort på alla bolagets marknader de kommande åren. Eolus har en
högkvalitativ projektportfölj som fortsätter att generera ett stort antal
realiserbara tillstånd de kommande åren. God tillgång till projekt som är
realiserbara även under nuvarande förhållanden kommer att vara en nyckelfaktor
till hög lönsamhet när ersättningsnivåerna på den volatila elmarknaden vänder
upp. 


För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande, telefon 0706-06 62 62
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av omkring 390 av de cirka 
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America