Hoppa till innehållet

Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

Hässleholm, 2011-07-13 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Valberedningen består av följande ledamöter:

Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB
Niclas Eriksson, utsedd av Bengt Johansson
Per Ludvigsson, utsedd av Hans-Göran Stennert
Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson

Enligt beslut på årsstämman den 29 januari 2011 skall valberedningen bestå av
en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte
styrelseordföranden. Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Eolus
styrelseordförande Hans-Göran Stennert på grundval av bolagets, av Euroclear
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2011
kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en
föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har
valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 33 % av rösterna i
valberedningen. 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2012 framlägga förslag avseende
antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt i förekommande
fall revisorer och revisorsarvoden. 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till
Hans-Göran Stennert, telefon 0706 - 06 62 62 eller e-post hgst@eolusvind.com.
Den som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta
skriftligen genom brev till: 
Valberedningen, Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 HÄSSLEHOLMEolus Vind AB (publ)För ytterligare information kontakta;
Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande, telefon 0706 - 06 62 62
Per Witalisson, Vice VD, telefon 0702 - 65 16 15Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2011 kl 08.30. 
Kort om Eolus
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka
300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36
MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna
etableras under innevarande och nästkommande räkenskapsår. 

Eolus Vind AB har ca 2 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America