Hoppa till innehållet

Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

Valberedningen inför årsstämman i Eolus Vind AB har utsetts och består av följande ledamöter:

 • Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB.
 • Ingvar Svantesson, utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag.
 • Hans Gydell, utsedd av Hans-Göran Stennert.
 • Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson.

Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2021 skall valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2023 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 34,3 procent av rösterna i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2024 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till Hans-Göran Stennert, telefon 0706-06 62 62 eller e-post hgst@eolusvind.com. Den som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till: Valberedningen, Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm.

Årsstämma i Eolus Vind AB kommer att hållas den 16 maj 2024.

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America