Hoppa till innehållet

Aurum vindkraftspark

Eolus undersöker genom sitt projektbolag Aurum Offshore AB möjligheten att anlägga en havsbaserad vindkraftspark, med tillhörande vätgasproduktion, utanför Robertsfors.

Typ

Havsbaserad vindkraft

Fas

Planering

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

8,4-8,8 TWh

Snabba fakta

Namn

Aurum vindkraftspark

Antal verk

max 147 st

Areal projektområde

152 km² + 198 km²

Totalhöjd

max 365 m

Planerad driftstart

2032

Om projektet

Den planerade vindkraftparken är belägen i svenska territorialvattnet i Bottenhavet cirka 3 km utanför Robertsfors och Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Utredningsområdet för vindkraftparken är uppdelat på två områden. Det norra utredningsområdet är cirka 152 kvadratkilometer stort och det södra utredningsområdet är cirka 198 kvadratkilometer stort. Inom dessa två områden planerar Eolus för upp till 147 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 365 meter.

Den installerade effekten bedöms uppgå till cirka 2 200 MW, vilket skulle innebära ett årligt tillskott på cirka 8,4-8,8 TWh förnybar el in till det svenska elnätet. Detta går att jämföra med elanvändningen i Västerbottens län som under 2020 rapporterades till 4,1 TWh. Ett alternativ är att elen helt eller delvis används till att producera upp till 170 000 ton förnybar vätgas per år.

Regionens elbehov

I Västerbottens län förväntas energibehovet öka de kommande 20 åren bland annat till följd av industrins klimatomställning. Västerbottens län har världsledande företag i nästan alla kommuner och efterfrågan på förnyelsebar energi är stor. Tillgång på billig el i tillräckligt stor omfattning krävs för det svenska näringslivets fortsatta utveckling och konkurrenskraft.

Ta del av samrådsunderlag

För att möjliggöra den planerade verksamheten avser Aurum Offshore ansöka om tillstånd enligt miljöbalken, tillstånd enligt kontinentalsockellagen, tillstånd enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen) samt koncessioner enligt ellagen och enligt lagen om vissa rörledningar.

Innan tillståndsansökningarna tas fram genomförde Eolus avgränsningssamråd med allmänheten enligt 6 kap. miljöbalken, då det fanns möjlighet att lämna synpunkter. Samrådstiden gick ut den 31 juli 2023.

I samrådsunderlaget som du kan ladda ner nedan hittar du information om den planerade verksamheten och omgivningspåverkan som kan uppstå, såsom buller, grumling och sedimentspridning, visuell påverkan, med mera, samt uppgifter om miljökonsekvensbeskrivningens preliminära innehåll och utformning.

Samrådsutställning genomfördes 14-15/6

Under två eftermiddagar i juni fanns vi på plats i Centrumhuset i Robertsfors för att informera om projekten och ta emot synpunkter.

Milstolpar

2022-2023

Förstudie

juni 2023

Samråd med myndigheter och allmänhet

2023-2024

Fortsatta områdesstudier

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America